Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 11


De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
 • regels voor het gebruik van leestekens.
Toelichting en verantwoording

taalbewustzijn Van toepassing voor: groep 1 en 2;

Inhoud voor: groep 1 en 2

ontwikkelen van taalbewustzijn en van het ontdekken van alfabetisch principe

reflectie op systeem van taal Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • ontwikkeling fonologisch bewustzijn (groep 1 en 2):
  • opdelen van zinnen in woorden
  • opdelen van samengestelde woorden in afzonderlijke componenten
  • opdelen van woorden in klankgroepen
  • verbinden van klankgroepen tot woorden
  • opzeggen van rijmpjes samen met iemand anders
  • individueel opzeggen van rijmpjes
  • herkennen van eindrijm
  • toepassen van eindrijm: zelf ontdekken van rijm, produceren van rijm
Inhoud voor: groep 1 en 2
 • ontwikkeling fonemisch bewustzijn (groep 2 en 3):
  • herkennen van beginrijm in langgerekte woorden
  • herkennen van beginrijm in gewoon uitgesproken woorden
  • toepassen van beginrijm
  • klinker in een woord isoleren
  • auditieve analyse op klankniveau
  • auditieve synthese op klankniveau
  • letters kunnen benoemen
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1-2

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • syntactisch bewustzijn:
  • bewustzijn van de structuur van woorden en van zinnen
  • inzicht in basale grammaticale principes, zoals het afleiden van de persoonsvorm en het onderwerp
  • de grondvorm van werkwoorden bepalen
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5-6

spelling Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire spelhandeling
 • spelling van woorden met specifieke spellingpatronen, zoals woorden eindigend op -nk, -uw, -eeuw, -ieuw, -aai, -ooi, -oei
 • spelling van clusters van medeklinkers (bijv. schr-, -rnst, -cht)
 • spelling van woorden met homofonen (ei-ij, au-ou, c-k, g-ch)
 • spelling van woorden met de stomme e
 • spelling van woorden met open en gesloten lettergrepen
 • eenvoudige interpunctie: gebruik hoofdletters, punt, vraagteken en uitroepteken
 • onderkennen en corrigeren van spelling- en interpunctiefouten
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3-4 +

 • gelijkvormigheidsregel (hond-honden, kast-kastje)
 • analogieregel (hij zoekt, hij vindt)
 • spelling van lange, gelede woorden en woordsamenstellingen (geleidelijk, ademhaling, voetbalwedstrijd)
 • regels van de werkwoordspelling (hij verwachtte, de verwachte brief)
 • complexe interpunctie: komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens, haakjes
 • zelfstandig onderkennen en corrigeren van spelling- en interpunctiefouten
 • gebruik van hulpmiddelen bij het spellen zoals spellingkaarten, controleschema's
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5-6 +

 • spelling van leenwoorden (politie, liter, computer)
 • spelling van woorden met apostrof (komma's, thema's)
 • spelling van woorden met deelteken (trema) en koppelteken (ideeën, Noord-Brabant)
 • attitude voor correct schriftelijk taalgebruik
 • gebruik van hulpmiddelen bij het spellen zoals een woordenboek, spellingchecker of controleschema's