Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 17 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen horen regelmatig Fries:
  • afkomstig van klasgenoten, leraar (en ouders) tijdens omgangstaalmomenten;
  • tijdens het luisteren naar voorgelezen of vertelde verhalen door leraar of klasgenoten;
  • tijdens het luisteren naar liedjes en gedichten;
  • afkomstig van leraar en klasgenoten tijdens Friese voertaalmomenten, bijvoorbeeld bij Fries als vak, lichamelijke oefening, wereldoriëntatie, het werken aan een project, tijdens samenwerken;
  • tijdens het luisteren/kijken naar (korte) luisterfragmenten, (school)radio- en tv-programma's, hoorspelen;
  • afkomstig van een uitgenodigde gast (bijvoorbeeld de wijkagent of een grootouder);
  • tijdens excursies.
 • Bij het gebruiken van Fries maken ze ook gebruik van voor hen beschikbare ict-middelen, bijvoorbeeld Friestalige websites en e-mailen.
 • De kinderen zijn gemotiveerd om hun taalvaardigheden in het Fries in de overige domeinen (spreken, lezen, schrijven) in te zetten als ze dat kunnen en kunnen ze dat nog niet, dan zijn ze gemotiveerd dit te willen leren.