taal en rekenen

18 december 2023

Interesse in taal en rekenen?

Voor taal en rekenen-wiskunde is in het onderwijs veel tijd en aandacht. Terecht, want beide zijn voorwaardelijk voor het leren en participeren op school en daarbuiten. Maar wat houden taal- en reken-/wiskundeonderwijs in? En aan welke doelen werk je wanneer?
Je vindt op deze pagina een korte toelichting op beide vakken met links naar relevante informatie.

Snel naar:

taal

Alle leerlingen werken aan hun beheersing van het Standaardnederlands op school. Ook verwerven ze kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Daarmee kunnen ze succesvol meedoen op school en deelnemen aan de samenleving. Zo bevordert taal (po)/Nederlands (vo) gelijke kansen voor alle leerlingen.

Vakportaal Nederlands

Op het vakportaal Nederlands vind je informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor het primair en voortgezet onderwijs. Je krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.

Vakspecifieke Trendanalyse Nederlands

Op de site Vakspecifieke trendanalyse Nederlands lees je wat de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen zijn voor het leergebied Nederlands voor zowel het primair als het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Leerplan in Beeld - aanbodsdoelen

Op Leerplan in Beeld vind je per taaldomein aan welke doelen je kunt werken in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het is een voorbeeldmatige invulling van de kerndoelen opgedeeld in verschillende fasen.

Referentiekader Taal - beheersingsdoelen

In het Referentiekader taal staan de referentieniveaus die voorschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Voor taal gaat het hierbij om de vier taaldomeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren, luisteren en spreken)
  • Lezen (onder andere zakelijke teksten en literaire teksten lezen)
  • Schrijven (bijvoorbeeld een instructie of betoog schrijven)
  • Begrippenlijst (bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of spreekwoord) en taalverzorging (taal correct toepassen).

Fundamentele niveaus en streefniveaus onderwijs

Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.

vier fundamentele niveaus voor taal
Niveau Onderwijs
1F en 1S eind primair onderwijs
2F eind vmbo en mbo-2 en mbo-3
3F eind mbo-4 en havo
4F eind vwo

rekenen

Alle leerlingen werken op school aan hun rekenvaardigheid. Ook verwerven ze kennis over hoe je deze vaardigheden gebruikt in verschillende leergebieden en in het dagelijks leven. Daarmee kunnen ze succesvol meedoen op school en deelnemen aan de samenleving. Zo bevordert rekenen gelijke kansen voor alle leerlingen.

Vakportaal rekenen & wiskunde

Op het vakportaal rekenen & wiskunde vind je informatie over leerplankundige thema’s voor het primair en voortgezet onderwijs. Publicaties, websites, onderzoeken en onderwijsdoelen zijn op deze website snel en makkelijk te vinden.

Toekomstbestendig reken-/wiskundeonderwijs

Op de pagina Toekomstbestendig reken-/wiskundeonderwijs lees je wat de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen zijn voor het leergebied rekenen & wiskunde voor zowel het primair als het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Leerplan in Beeld

Op Leerplan in Beeld vind je aan welke doelen je kunt of moet werken in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het is een voorbeeldmatige invulling van de kerndoelen en eindtermen opgedeeld in verschillende fasen.

Referentiekader Rekenen

In het Referentiekader Rekenen staan de referentieniveaus die voorschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Voor rekenen gaat het om vier domeinen:

  • Getallen
  • Verhoudingen
  • Meten & meetkunde
  • Verbanden

Streefniveaus en fundamentele niveaus

Het Referentiekader Rekenen bestaat uit fundamentele niveaus (F-niveau) en streefniveaus (S-niveaus). In het primair onderwijs is het streefniveau de basis die de meerderheid van de leerlingen moeten beheersen. Voor leerlingen voor wie een streefniveau te hoog gegrepen is, geldt een fundamenteel niveau.

Hieronder zie je voor welke onderwijssector de referentieniveaus volgens het referentiekader aanbevolen worden en volgens de wet- en regelgeving van voorgeschreven zijn.

Drie streef- en drie fundamentele niveaus voor rekenen
Niveau Aanbeveling referentiekader Volgens wet- en regelgeving
1F en 1S eind primair onderwijs eind primair onderwijs
2F eind vmbo-bb en -kb, mbo-2 en mbo-3 eind vmbo, mbo-2 en mbo-3
2S eind onderbouw havo/vwo en vmbo-gt niet van toepassing
3F eind mbo-4 eind havo, vwo en mbo-4
3S eind havo en vwo, eind specifieke opleidingen mbo-4 niet van toepassing

contactpersoon taal

Anke Herder 270

contactpersoon rekenen

Marc van Zanten 270