Anke Herder


Anke Herder is curriculumontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs. Specifieke thema’s waar ze aan werkt, zijn: taalgericht vakonderwijs, schrijfdidactiek, verbetering van het leesonderwijs, samenhang binnen de taaldomeinen en de curriculumherziening van het leergebied Nederlands (programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's).

Anke studeerde Taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) met als specialisatie Taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs en behaalde haar tweede- en eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands. Na haar studies werkte ze als onder andere als onderwijsadviseur en onderzoeker bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (RuG), als auteur en didactisch eindredacteur voor educatieve uitgeverijen, toetsontwikkelaar voor de tweedegraads lerarenopleidingen en als vakdidacticus en lerarenopleider Nederlands. In 2020 promoveerde Anke aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar interactie van basisschoolleerlingen die samen schrijven in de context van onderzoekend leren.