Olympiadeschool worden

23 januari 2024

Scholen die van het bevorderen van deelname aan olympiades een belangrijk beleidspunt binnen de school hebben gemaakt kunnen Olympiadeschool worden. Zij mogen dan het beeldmerk van de Olympiadeschool voeren.

Scholen die in aanmerking willen komen voor het keurmerk Olympiadeschool kunnen voor 1 maart een aanvraag indienen bij SLO (aanvraagformulier (doc, 96 kB)). Deze aanvraag wordt besproken in het voorjaarsoverleg van de olympiades en bij goedkeuring ontvangt de school het keurmerk voor het daaropvolgend schooljaar.

Om voor het keurmerk Olympiade School in aanmerking te komen moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden voor het verkrijgen van het keurmerk Olympiadeschool

 • De school biedt gedurende minimaal drie jaar de benodigde faciliteiten om mee te doen aan minimaal vijf olympiades, waarvan minimaal vier tweede fase olympiades.
 • De school heeft in het schooljaar voordat de aanvraag wordt ingediend meegedaan aan minimaal vier olympiades en het schooljaar daarvoor aan minimaal drie olympiades.
  Als de aanvraag in december 2023 ingediend wordt dan ziet het schema er als volgt uit:
Schema olympiadeschoolaanvraag

* bovenbouwolympiades zijn Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Informatica en EUSO.
** onderbouwolympiades zijn BOJ, IJSO, NatuurkundeOnderbouw, Beverwedstrijd.

 • Bij aanvraag van het keurmerk vult de school in aan welke olympiades deelgenomen is in voorgaande jaren. Dit wordt tijdens het voorjaarsoverleg van de olympiades gecontroleerd door de olympiade coördinatoren van de betreffende olympiade.
 • Elke leerling mag zich in principe voor elke olympiade aanmelden en krijgt daarvoor de benodigde faciliteiten.
 • Elke leerling - met in zijn/haar vakkenpakket één of meer olympiade vakken - wordt uitgedaagd aan een of meer olympiades mee te doen.
 • Het meedoen aan olympiades is op enigerlei wijze ingebed in het leerplan. De school regelt op welke wijze een olympiade wordt opgenomen in het PTA.
 • De school maakt het belang van deelname aan olympiades zichtbaar door in het schoolbeleidsplan een paragraaf over de olympiades op te nemen, waarin informatie wordt gegeven over de visie van de school op deelname aan olympiades, over faciliteiten voor personeel en leerlingen en de manier waarop hierover met belanghebbenden wordt gecommuniceerd.
 • In het communicatieplan van de school is een aparte paragraaf opgenomen over het meedoen aan de olympiades in het kader van Talentontwikkeling.
 • De school wijdt een paragraaf in de schoolgids (programmaboekje/website) aan deelname aan olympiades.
 • Namens de school is één persoon verantwoordelijk voor de coördinatie van de olympiades. Hij of zij draagt zorg voor:
 • de interne- en externe communicatie over de olympiades
 • tijd binnen het rooster en ruimte in de school
 • de werving voor olympiades
 • de aanmelding van de leerlingen
 • het aanbieden van oefenmateriaal en het bieden van ondersteuning aan de leerlingen