Actualisatie van de kerndoelen

9 mei 2023

Waarom worden de kerndoelen geactualiseerd?

De huidige kerndoelen zijn niet actueel en ruim geformuleerd. Dit geeft onduidelijkheid bij leraren over wat moet en mag en leidt tot werkdruk en overladenheid. Met concrete en actuele kerndoelen kunnen we leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij.

In april 2022 heeft SLO van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete en actuele kerndoelen te ontwikkelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Ook wordt verkend hoe het Referentiekader Taal en Rekenen zich verhoudt tot deze nieuwe doelen en welke eventuele aanpassingen daarop nodig zijn.

op de hoogte blijven?

Wil je meer weten over de actualisatie per leergebied? Bezoek dan de webplatforms via: www.actualisatiekerndoelen.nl.

Hoe gaat de actualisatie in zijn werk?

Het onderwijsveld wordt op verschillende manieren bij de actualisatie betrokken, SLO voert regie op het gehele proces. De werkopdracht (pdf, 198 kB) en opdrachtbrief (pdf, 97 kB) vanuit OCW zijn hierbij leidend. Begin 2023 bepaalt het ministerie of het proces op koers ligt. Daarna volgt mogelijk de opdracht om ook de kerndoelen van andere leergebieden te actualiseren.

Waar moeten de geactualiseerde kerndoelen aan voldoen?

De werkopdracht geeft aan dat geactualiseerde kerndoelen aan moeten sluiten bij actuele ontwikkeling in samenleving en onderwijs. Daarnaast dienen kerndoelen concreter te worden, zodat ze beter aangeven wat leerlingen moeten kennen,  kunnen en ervaren. Zo wordt de opdracht aan de school verhelderd. De geactualiseerde kerndoelen beschrijven waar leerlingen mee in aanraking moeten komen (aanbod), welke inspanning er van hen verwacht wordt met het oog op ervaringen en wat ze uiteindelijk moeten beheersen.

Wie actualiseren de kerndoelen?

Voor de verschillende leergebieden worden aparte teams ingericht. Deze teams bestaan uit leraren po, leraren vo, vakexperts en curriculumexperts en worden aangestuurd door een procesregisseur. De teams ontwikkelen in twaalf maanden conceptkerndoelen. Bij de start ontvangen de teams werkinstructies, zodat ze gericht aan het werk kunnen met de inhoud van het leergebied en helder is welke kaders en kwaliteitscriteria uit de werkopdracht gelden.

Hoe wordt het onderwijsveld verder betrokken?

Ieder team krijgt een advieskring, die bestaat uit een vertegenwoordiging van de onderwijspraktijk. De advieskring geeft het team feedback en reflecteert op de conceptkerndoelen. Het team kan de advieskring ook inzetten als zij extra expertise nodig heeft voor de ontwikkeling van de kerndoelen. Zo zorgen we ervoor dat er uiteindelijk conceptkerndoelen worden opgeleverd die gedragen worden door het onderwijsveld.

Hoe wordt de kwaliteit geborgd?

Om de kwaliteit van de tussenproducten en het proces te waarborgen heeft SLO naast de advieskring ook interne kwaliteitszorg ingericht. Deze kwaliteitszorg bestaat uit twee onderdelen: het monitorteam en de expertpoule.

Welke plek hebben basisvaardigheden in dit proces?

Er is veel aandacht voor het versterken van basisvaardigheden van leerlingen. Als leerlingen de basisvaardigheden onvoldoende beheersen, worden ze geconfronteerd met problemen in het (vervolg)onderwijs en het functioneren in de maatschappij. Basisvaardigheden moeten ook structureel goed omschreven staan in het curriculum. Daarom worden allereerst de kerndoelen geactualiseerd van leergebieden die een duidelijke relatie hebben met de basisvaardigheden. Het gaat om de bestaande leergebieden Nederlands en rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid, waar op dit moment nog geen samenhangende sets kerndoelen voor zijn.

Wat betekent dit voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?

De geactualiseerde kerndoelen primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs gelden straks ook voor een deel van het (voortgezet) speciaal onderwijs. De klankbordgroep specifieke onderwijsbehoeften toetst de tussenproducten van de teams van de kerndoelen op haalbaarheid en herkenbaarheid voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast zullen er nog aparte, meer functionele kerndoelen ontwikkeld worden voor leerlingen die zeer moeilijk leren of leerlingen met een meervoudige beperking met uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding. Een expertgroep gaat met de actualisatie van deze sets kerndoelen aan de slag.

Contactpersoon: Mirjam Brand, m.brand@slo.nl.

Toelichting: monitorteam

Het monitorteam verzamelt gedurende het ontwikkelproces informatie en voert analyses uit op basis van de kwaliteitscriteria uit de werkopdracht. Teams en vakvernieuwingscommissies kunnen hun opbrengsten op basis van deze analyses verder versterken en afstemmen op andere leer- of vakgebieden.

Toelichting: expertpoule

De expertpoule bestaat uit inhoudelijke SLO-curriculumontwikkelaars met expertise op het gebied van de vakoverstijgende aspecten, zoals taal en rekenen in de andere vakken, samenhang en diversiteit. De expertpoule is beschikbaar voor de teams en vakvernieuwingscommissies om vakoverstijgende aspecten goed te beleggen. Ook werkt de expertpoule samen met het monitorteam bij het uitvoeren van de inhoudelijke analyses.