Leraren en curriculumontwikkeling op school

18 december 2019

De landelijke onderwijsdoelen beschrijven wat leerlingen in Nederland moeten kennen en kunnen. Aan de hand daarvan stellen scholen en leraren een curriculum samen dat samenhangend moet zijn, toekomstgericht en gebaseerd op een heldere en schoolspecifieke visie op onderwijs. In toenemende mate zijn schoolteams en vaksecties met elkaar in gesprek om de schaarse lestijd goed te benutten, door gezamenlijk keuzes te maken in het programma en leermiddelen en toetsen volgend te laten zijn aan de leerplankundige uitgangspunten.

SLO steunt leraren en schoolleiders in de keuzes die zij maken voor het onderwijsprogramma op hun school. De leerplandatabase met onderwijsdoelen (Leerplan in beeld), de voorbeeldmatige uitwerkingen van leerlijnen en aanbodsdoelen, instrumenten en werkvormen voor het leerplankundig gesprek: het zijn hulpmiddelen die scholen kunnen gebruiken om aan de slag te gaan met het schoolcurriculum. SLO deelt haar kennis met organisaties zoals schoolbegeleidingsdiensten, nascholingsinstanties en andere organisaties die scholen helpen bij het vormgeven van hun onderwijs.

Leerplanontwerp op school

Kerndoelen en eindtermen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kunnen. De doelen geven leraren houvast over het beoogde uitstroomniveau van leerlingen. Ook maken ze duidelijk waar de ruimte zit voor een eigen invulling van het onderwijs op school.

Het is aan leraren en schoolleiding om ervoor te zorgen dat het curriculum van de school aansluit bij de wettelijk vastgelegde onderwijsdoelen, vernieuwingen in vakken of leergebieden en aandacht heeft voor maatwerk via differentiatie en begeleiding. Dat vraagt om door de schoolleiding en het team gedeelde uitgangspunten voor alle aspecten van het curriculaire spinnenweb.