Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

3 januari 2022

Huidige stand van zaken

Begin 2022 start de actualisatie van de examenprogramma’s Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Hiervoor heeft het ministerie van OCW opdracht gegeven aan SLO.

SLO doet dit samen met het onderwijsveld. Vakvernieuwingscommissies van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts gaan de conceptexamenprogramma’s ontwikkelen in 24 maanden. De commissies werken samen met een advieskring van o.a. vakverenigingen, wetenschappers, lerarenopleidingen en andere relevante experts per vakgebied. De conceptexamenprogramma’s die de commissies opleveren worden beproefd op bruikbaarheid en effectiviteit in de praktijk.

Wanneer de actualisatie van kerndoelen en overige examenprogramma’s start is nog niet bekend. Omwille van de samenhang met Nederlands en de moderne vreemde talen, start tegelijkertijd met eerder genoemde vakken ook de actualisatie van klassieke talen/ Fries.

Leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst

De landelijk vastgelegde kerndoelen en examenprogramma’s zijn niet meer actueel. De huidige kerndoelen zijn vastgesteld in 2006 en bij de examenprogramma’s variëren ze per vakgebied. Om leerlingen goed voor te blijven bereiden op hun vervolgopleidingen en toekomst, moeten deze worden geactualiseerd. In opdracht van het ministerie van OCW houdt SLO zich bezig met deze opdracht.

Wat zijn kerndoelen en examenprogramma’s?

Kerndoelen worden vastgesteld voor het primair onderwijs op het niveau van eind groep 8 en voor het voortgezet onderwijs op het niveau van einde onderbouw vo. Kerndoelen gelden als opdracht aan de school en beschrijven waar leerlingen mee in aanraking moeten komen, welke inspanning er van hen wordt verwacht met het oog op kennis en vaardigheden en wat ze uiteindelijk moeten beheersen.
Leerdoelen zijn in de bovenbouw vastgelegd in examenprogramma’s per vak, per schoolsoort en leerweg. Een examenprogramma is een geheel aan eindtermen. In het examenprogramma is ook vastgelegd welke eindtermen deel uitmaken van het centraal examen of van het schoolexamen.

Rol van SLO

Het ministerie van OCW heeft SLO gevraagd om de actualisatie van de kerndoelen en de examenprogramma’s vorm te geven. Hoe deze uitwerking gaat plaatsvinden, is vastgelegd in werkopdrachten aan SLO. Het ministerie laat zich hierover adviseren door een wetenschappelijke curriculumcommissie.

Bouwstenen

Leraren en schoolleiders hebben in 2019 voorstellen gemaakt voor de actualisatie van het curriculum. De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft zich over de voorstellen gebogen en geadviseerd om deze als bouwstenen te gebruiken bij de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. Je vindt de bouwstenen op deze website: www.curriculum.nu.

Wil je bijdragen?

Ben je leraar of vakexpert en wil je meewerken in één van de vakvernieuwingscommissies die begin 2022 starten? Meer informatie en aanmelden kan op de speciale website.

Wil je bijdragen aan de actualisatie van de kerndoelen en/ of andere examenprogramma’s? In de komende maanden plaatsen we regelmatig nieuwe informatie. Hier lees je dan hoe je kunt bijdragen.