Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

9 november 2021

Huidige stand van zaken

Hoe staat het met het proces rond de bijstelling van het curriculum? Een wetenschappelijke curriculumcommissie heeft inmiddels adviezen uitgebracht aan de minister over de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. Eerst bespreekt de vaste Kamercommissie van OCW in de Tweede Kamer die adviezen met de Curriculumcommissie, daarna wordt duidelijk wanneer de actualisatie zal plaatsvinden. We verwachten dat de actualisatie van de eerste examenprogramma’s begin 2022 start. De Tweede Kamer heeft eerder gevraagd om prioriteit te geven aan de examenprogramma’s voor Nederlands, wiskunde, moderne vreemde talen, maatschappijleer en de bètavakken. Later volgen de andere vakgebieden, de kerndoelen in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst

De landelijk vastgelegde kerndoelen en examenprogramma’s zijn niet meer actueel. De huidige kerndoelen zijn vastgesteld in 2006 en bij de examenprogramma’s variëren ze per vakgebied. Om leerlingen goed voor te blijven bereiden op hun vervolgopleidingen en toekomst, moeten deze worden geactualiseerd. In opdracht van het ministerie van OCW houdt SLO zich bezig met deze opdracht.

Wat zijn kerndoelen en examenprogramma’s?

Kerndoelen worden vastgesteld voor het primair onderwijs op het niveau van eind groep 8 en voor het voortgezet onderwijs op het niveau van einde onderbouw vo. Kerndoelen gelden als opdracht aan de school en beschrijven waar leerlingen mee in aanraking moeten komen, welke inspanning er van hen wordt verwacht met het oog op kennis en vaardigheden en wat ze uiteindelijk moeten beheersen.
Leerdoelen zijn in de bovenbouw vastgelegd in examenprogramma’s per vak, per schoolsoort en leerweg. Een examenprogramma is een geheel aan eindtermen. In het examenprogramma is ook vastgelegd welke eindtermen deel uitmaken van het centraal examen of van het schoolexamen.

Rol van SLO

Het ministerie van OCW heeft SLO gevraagd om de actualisatie van de kerndoelen en de examenprogramma’s vorm te geven. Hoe deze uitwerking gaat plaatsvinden, is vastgelegd in werkopdrachten aan SLO. Het ministerie laat zich hierover adviseren door een wetenschappelijke curriculumcommissie.

Als de werkopdracht is vastgesteld en na afstemming met het parlement, gaat SLO samen met leraren, vakexperts, vakinhoudelijke verenigingen, leerlingen, vertegenwoordigende partijen uit het onderwijs en toets- en leermiddelenmakers aan de slag. Op deze manier werken we samen verder aan de actualisatie van de kerndoelen en de examenprogramma’s.

Bouwstenen

Leraren en schoolleiders hebben in 2019 voorstellen gemaakt voor de actualisatie van het curriculum. De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft zich over de voorstellen gebogen en geadviseerd om deze als bouwstenen te gebruiken bij de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. Je vindt de bouwstenen op deze website: www.curriculum.nu.

Wil je bijdragen?

Wil je bijdragen aan de actualisatie van de kerndoelen en/ of examenprogramma’s? In de komende maanden plaatsen we regelmatig nieuwe informatie. Hier lees je dan hoe je kunt bijdragen.