Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

29 juli 2022

Huidige stand van zaken

Start actualisatie kerndoelen

SLO heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete kerndoelen voor Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te ontwikkelen. De bijstelling van het referentiekader taal en rekenen wordt hierin meegenomen. Dit draagt bij aan een focus op basisvaardigheden. We ronden voor de zomer de werving en selectie af van de teams die bezig gaan met de actualisatie van de kerndoelen Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.  Rond de zomer start de werving en selectie van de teams van burgerschap en digitale geletterdheid.

Begin 2023 wordt bepaald of het proces op koers ligt. Daarna volgt mogelijk de opdracht om de kerndoelen van andere leergebieden ook te actualiseren. SLO voert regie op het gehele proces. De werkopdracht (pdf, 198 kB) en opdrachtbrief (pdf, 97 kB) vanuit OCW zijn hierbij leidend. Uiteraard worden leraren, schoolleiders, leerlingen en belangrijke onderwijspartijen goed betrokken.

Wil je bijdragen?

Onderdeel zijn van een team dat de kerndoelen actualiseert, is een rol van betekenis. Met het team lever jij een bijdrage aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In twaalf maanden tijd werk jij, samen met de andere leden van het team, aan de conceptkerndoelen voor jouw leergebied.

De teams die aan de slag gaan met de actualisatie van de kerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde zijn compleet. Na de zomer starten we met de werving van de teams die kerndoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap gaan ontwikkelen. Ben je leraar of vakexpert en wil je meewerken in een van die teams? Houd dan onze kanalen in de gaten.

Actualisatie examenprogramma's

De actualisatie van de examenprogramma’s Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer is gestart. Hiervoor heeft het ministerie van OCW in december 2021 opdracht gegeven aan SLO.

SLO doet dit samen met het onderwijsveld. Vakvernieuwingscommissies van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts gaan de conceptexamenprogramma’s ontwikkelen in 24 maanden. De commissies werken samen met een advieskring van o.a. vakverenigingen, wetenschappers, lerarenopleidingen en andere relevante experts per vakgebied. De conceptexamenprogramma’s die de commissies opleveren worden beproefd op bruikbaarheid en effectiviteit in de praktijk.

Omwille van de samenhang met Nederlands en de eerste vier moderne vreemde talen start in de loop van 2022 ook de actualisatie van de andere moderne vreemde talen, klassieke talen en Fries. Wanneer de overige examenprogramma’s starten is nog niet bekend.

Vijf vakvernieuwingscommissies aan de slag

Rond de zomer van 2022 gaan vijf vakvernieuwingscommissies aan de slag met de actualisatie van de examenprogramma’s voor Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Bij hun werkzaamheden maken ze gebruik van diverse bronnen. Een aantal van die bronnen is in middels opgeleverd, zoals een startnotitie per vak (zie downloads) en onderzoek van ResearchNed (pdf, 14 MB) naar de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en respectievelijk het mbo, hoger onderwijs en universitair onderwijs.
De minister van OC&W gaf in zijn brief van 8 maart 2021 de formele opdracht aan SLO voor de start van de vijf vakvernieuwingscommissies. Om er voor te zorgen dat de commissies op tijd van start kunnen gaan, werkt SLO aan de noodzakelijke voorbereidingen.

Leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst

De landelijk vastgelegde kerndoelen en examenprogramma’s zijn niet meer actueel. De huidige kerndoelen zijn vastgesteld in 2006 en bij de examenprogramma’s variëren ze per vakgebied. Om leerlingen goed voor te blijven bereiden op hun vervolgopleidingen en toekomst, moeten deze worden geactualiseerd. In opdracht van het ministerie van OCW houdt SLO zich bezig met deze opdracht.

Wat zijn kerndoelen en examenprogramma’s?

Kerndoelen worden vastgesteld voor het primair onderwijs op het niveau van eind groep 8 en voor het voortgezet onderwijs op het niveau van einde onderbouw vo. Kerndoelen gelden als opdracht aan de school en beschrijven waar leerlingen mee in aanraking moeten komen, welke inspanning er van hen wordt verwacht met het oog op kennis en vaardigheden en wat ze uiteindelijk moeten beheersen.
Leerdoelen zijn in de bovenbouw vastgelegd in examenprogramma’s per vak, per schoolsoort en leerweg. Een examenprogramma is een geheel aan eindtermen. In het examenprogramma is ook vastgelegd welke eindtermen deel uitmaken van het centraal examen of van het schoolexamen.

Rol van SLO

Het ministerie van OCW heeft SLO gevraagd om de actualisatie van de kerndoelen en de examenprogramma’s vorm te geven. Hoe deze uitwerking gaat plaatsvinden, is vastgelegd in werkopdrachten aan SLO. Het ministerie laat zich hierover adviseren door een wetenschappelijke curriculumcommissie.

Bouwstenen

Leraren en schoolleiders hebben in 2019 voorstellen gemaakt voor de actualisatie van het curriculum. Het programma Curriculum.nu is daarmee afgerond. De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft zich over de voorstellen gebogen en geadviseerd om de opbrengsten te gebruiken als één van de bronnen bij de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. Je vindt de bouwstenen op deze website: www.curriculum.nu.