Netwerken en organisaties

10 juni 2024

Er zijn in Nederland diverse organisaties en expertisecentra die scholen kunnen ondersteunen bij hun burgerschapsonderwijs. We hebben ze geordend volgens de thema's van onderwijsaanbod en hieronder voor je op een rij gezet:

Burgerschap (specifiek)

HUMAN Educatie
​Onderwijspagina met programma's van HUMAN die speciaal zijn bewerkt voor het onderwijs en/of uitgebreid met lesmateriaal. De programma's kunnen de basis vormen om uiteenlopende onderwerpen en maatschappelijke thema's te bespreken. Nodigt uit tot discussie, reflectie, improviseren, inleven in situaties van de ander etc.

LessonUp
Portal met online interactief lesmateriaal voor burgerschap (video's, afbeeldingen, opdrachten, quizzen etc.) waarin ook zelf lessen gemaakt en gedeeld kunnen worden. De lessen kunnen verder gefilterd worden (o.a. op doelgroep).

Burgerschap (geïntegreerd)

​Anne Frank Stichting
​Deze stichting heeft als doel het beheer van het Anne Frank huis en het uitdragen van Anne Franks levensverhaal en idealen. Tegen de achtergrond van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog, ontwikkelt de stichting educatieve programma's. Het doel is jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. Op het docentenportal kan op onderwijstype of thema worden gezocht. Het portal bevat lesmateriaal en scholingsaanbod over Anne Frank, Tweede Wereldoorlog, antisemitisme, burgerschap, vooroordelen en discriminatie.

CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël
CIDI komt op voor het recht van Joden om in vrede en veiligheid te wonen en te leven. CIDI richt zich op het bestrijden van antisemitisme en het overbrengen van een reëel en eerlijk beeld van en over Israël. Voor het onderwijs is een educatiepagina met lesmateriaal/lesbrieven (onder andere over antisemitisme). En een site met lesmateriaal voor holocausteducatie.

​Leerplan in Beeld
Website die wettelijke doelen en voorbeeldmatige uitwerkingen van SLO inzichtelijk maakt voor funderend onderwijs tot 18 jaar.​ Burgerschap is als kern ondergebracht bij aardrijkskunde.

LERVO, Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs
Expertisecentrum dat zich, in samenwerking met andere partijen, inzet voor goede levensbeschouwelijke educatie voor iedere leerling in het voortgezet onderwijs. Er wordt o.a. een basiscurriculum levensbeschouwing en religie ontwikkeld en verwezen naar educatief materiaal.

Nationaal comité 4 en 5 mei
​Dit comité heeft als taak: richting, inhoud en vorm geven aan herdenken en vieren van 4 en 5 mei. Het comité biedt ook voor educatieve projecten zoals het Nationaal Aandenken en Adopteer een monument, het ontwikkelen van massamediale campagnes en het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis, bijvoorbeeld over oorlogsmonumenten en herdenkingen in het land. Tweedewereldoorlog.nl is dé portal voor onderwijs over WOII. Met achtergrondinformatie, lesmateriaal, bronnen, digitale tentoonstellingen en voor het aanvragen van een gastspreker.

​Stichting Vredeseducatie
​Deze stichting werkt aan interactieve methodieken op het terrein van de burgerschap, democratie, diversiteit, conflicthantering en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden.

Voor de klas
Website met gastlessen, excursies, wedstrijden en lesbrieven. Onder andere rond burgerschap.

Wereldburgerschap

​Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO)
​Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. Dit gebeurt vanuit het idee dat onderwijs dé manier is om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. De lesmaterialen hebben een relatie met: mensenrechten, oorlog & vrede, ontwikkelingssamenwerking, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

​Cross your borders
Deze jongerenorganisatie organiseert interactieve onderwijsprojecten en wereldse schoolreizen (onder de naam Fairaway) waarbij jongeren spelenderwijs over (hun) grenzen kijken en de wereld ontdekken.​

​Eco-Schools
​Het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er momenteel ongeveer 46.000 deelnemende scholen in 59 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Eco-Schools richt zich op tien verschillende thema's.

​Edukans
​Edukans zet zich in voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Edukans werkt aan meer en beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Edukans biedt ook educatieve materialen.

​eTwinning / Erasmus+ / Nuffic
​Online community voor scholen in Europa. Leraren in po, vo en mbo kunnen via het platform communiceren, samenwerken, projecten ontwikkelen en delen. Er zijn onder andere projectvoorbeelden te vinden voor burgerschapsdoelen en internationale competenties.

Fawaka WereldBurgerschap
Fawaka Wereldburgerschap biedt basis- en middelbare scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs, met expliciete aandacht voor o.a. diversiteit, inclusie, mensenrechten en wereldperspectieven. Er is een inspiratieposter ontwikkeld met verschillende thema’s en vragen die leraren als handvatten kunnen gebruiken. En een gratis te downloaden whitepaper: 'Van Burgerschap naar Wereldburgerschap in het onderwijs, Wereldburgerschap verankeren in het po & vo'
Fawaka Ondernemersschool biedt diverse programma’s met als basis ondernemen, duurzaamheid en een voor kinderen herkenbaar product of thema.

Globi
Globi biedt interculturele professionalisering en internationaliseringsactiviteiten voor po, vo, mbo en hbo. Het aanbod bevat mogelijkheden voor advies en training, uitwisselingen, wereldstages, gastlessen én lesmaterialen. Ook is de gratis Wereldwijzer verkrijgbaar, een instrument dat praktische handvatten biedt om een schoolbrede visie te vormen op wereldburgerschap en internationalisering.

Humanity House 
Humanity House biedt verschillende lesprogramma’s aan rondom de thema’s vluchtelingen, oorlog, noodhulp en wereldburgerschap. In het Humanity House ervaren leerlingen van heel dichtbij dat vrede en veiligheid niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld een ervaringsreis maken of Humanity Game spelen.

Kruit
​Vlaamse website voor wereldburgerschapseducatie. Met verwijzingen naar online leermiddelen op KlasCement.

Nuffic
​Deze organisatie wil internationalisering in het hart van het onderwijs brengen. Voor het funderend onderwijs streven ze naar een basis aan internationale en interculturele vaardigheden voor iedere leerling. Een curriculum dat leerlingen doorlopen, waarin ze intensief kennismaken met de wereld buiten Nederland, met Europa en de rest van de wereld. Waarmee ze gericht werken aan internationale en interculturele competenties. En waarin de moderne vreemde talen als communicatiemiddel een belangrijke plek innemen. Lees meer over Wereldburgerschap op school.

To-Gather 
The european multiple choice identity project
Internationaal burgerschapsproject waarbij interactieve en creatieve workshops en walkshops vorm geven aan actief burgerschap. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het boek 'Multiple Choice Identity', de roman 'Smeulend vuur', films en songs van Wim Kratsborn.

School in de samenleving

Gast in de klas
Databank met excursies om buiten de school leerervaringen op te doen. En gastlessen over diverse onderwerpen om de omgeving van de school 'naar binnen te halen'. Er kan ook per regio gezocht worden. Een school kan een gratis account aanmaken.

Veteraan in de klas
​Het veteraneninstituut biedt mogelijkheden voor gastsprekers. Dit zijn veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies die scholen in hun omgeving bezoeken en in gesprek gaan met leerlingen over hun uitzending en ervaringen. Leerlingen leven zich in, in ervaringen en gevoelens van de ander en denken na over vredesmissies en oorlogssituaties, burgerschap en democratische waarden. Het programma richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en het gehele middelbaar-, beroeps- en hoger onderwijs. Daarbij kan ook het dilemma programma "Wat zou jij beslissen?" ingezet worden.

Young Impact
Met het scholenprogramma van Young Impact zetten leerlingen zich in voor een goed doel in hun omgeving. Het is een initiatief van NLvoorelkaar, CJP en NJR, waarbij jongeren zich ontwikkelen tot actieve en sociale (wereld)burgers die de problemen aangrijpen die zij belangrijk vinden. Het kant-en-klare onderwijsprogramma is geschikt voor primair onderwijs (groep 7-8), voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Sociale veiligheid en conflicthantering

Bureau Horizon (Pestendoetpijn)
Dit bureau biedt workshops en trainingen voor een veilige school. Er zijn interactieve theaterworkshops voor jongeren tussen 8 en 18 jaar. De workshops zijn erop gericht leerlingen bewust te maken van de gevolgen en effecten van hun gedrag bij pesten, cyberpesten, overmatig alcoholgebruik, homohaat en seksuele intimidatie.
Voor docenten zijn er interactieve theaterworkshops en trainingen. Ook is er een aanbod voor ouderavonden.

Databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie
Databank met inspirerende Nederlandse praktijkvoorbeelden, die zich richten op het voorkomen/bestrijden van discriminatie en/of het bevorderen van gelijke behandeling. Er kan o.a. gezocht worden op discriminatiegrond, maatschappelijk terrein (ook onderwijs) en soort praktijk (ook lesprogramma).

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)
​Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Enkele relevante publicaties:
This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Het is een groepstraining die uitgevoerd wordt door getrainde jongeren- of welzijnswerkers, die waar nodig worden geassisteerd door een jongere uit de doelgroep.
Weerbaar tegen discriminatie Werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen tegen discriminatie voor jongeren met een migratieachtergrond.
Er is een tool ontwikkeld voor antidiscriminatie-aanpak in het primair onderwijs: Opgroeien in gelijkheid.
En er is een overzicht gemaakt van antidiscriminatie leermiddelen voor het onderwijs.

Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Deze stichting stimuleert en ondersteunt met haar visie Moed initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Voor scholen is er educatief materiaal beschikbaar. En zijn gastlessen mogelijk.

PO-Raad en VO-Raad
Sectorraden van het primair en voortgezet onderwijs bieden ook informatie over het thema sociale veiligheid.

Respect Foundation
Respect Foundation investeert in onderwijs waarin leren omgaan met jezelf, met anderen en met je omgeving van groot belang is. Respect Foundation ontwikkelt educatieprogramma’s en organiseert activiteiten (onder de noemer 'respect-educatie') die ondersteunen bij het realiseren van een veilig klimaat op school. Onder andere door de week van respect en diverse lesmaterialen (die worden ontsloten via een kanaal op LessonUp).

Stichting Antipesto
Antipesto is een advies- en meldpunt voor pestgevallen dat door middel van leerzame projecten bijdraagt aan de ontwikkeling van positief gedrag onder (kwetsbare) jongeren en jong volwassenen.

Stichting omgaan met pesten
Deze organisatie richt zich op het voorkomen en bestrijden van pesten door het leveren van maatwerkprojecten, opleiden van trainers met waarborging van deskundigheid en het sociaal weerbaar maken van pestslachtoffers.

Stichting School & Veiligheid
Deze stichting ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen ze door het geven van informatie en advies. Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Negen thema's als: seksueel gedrag, calamiteiten, discriminatie, pesten, seksuele diversiteit, sociale media, radicalisering/polarisatie, agressie en geweld en burgerschap worden nader uitgewerkt.
Er is ook een Kennisbank met informatie, materialen en trainingen waarmee de sociale veiligheid op school vorm gegeven kan worden. Naast materialen van Stichting School & Veiligheid bevat de kennisbank materialen van andere organisaties.

Stichting Veilig Onderwijs
Organisatie voor sociale veiligheid op school. Ondersteuning van scholen bij het op maat opstellen van een sociaal veilig schoolbeleid. Scholen kunnen het predicaat Sociaal Veilige School verkrijgen.

TerInfo
TerInfo helpt docenten in het primair-, voorgezet onderwijs en het mbo met het bespreekbaar maken van terrorisme en politiek geweld in de klas. Door het bieden van feitelijke kennis, historische context en pedagogische handvatten, draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van terrorisme, extremisme en radicalisering. Met praktische ideeën (lesplannen) en opdrachten om het gesprek met leerlingen aan te gaan.

VPNGids.nl Cyberpesten
​Artikel in het 'Kind en Jeugd' dossier van VPNGids.nl waarin ouders, begeleiders en docenten o.a. de volgende informatie vinden:

  • De veelvoorkomende tekenen die op cyberpesten kunnen wijzen;
  • Hoe je als omstander cyberpesten kunt voorkomen;
  • En wat je kunt doen als een kind gepest wordt of juist zelf pest.

Democratische rechtsstaat

De Derde Kamer
Website met alle informatie over hoe de Nederlandse democratie werkt. De Derde Kamer is bedacht en gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Er is ook een Lespakket De Derde Kamer te downloaden. En er zijn spelletjes en filmpjes te vinden.

Grondwet op de basisschool
De Stichting Grondwet op de basisschool, heeft als doel om kinderen van het primair onderwijs vertrouwd te maken met de Grondwet, de democratie en om het burgerschapsonderwijs te versterken. De website is nog in opbouw en zal ook lesmateriaal gaan bevatten.

Jongerenrechtbanken Nederland
Een initiatief om jongeren actief te betrekken bij recht en rechtvaardigheid in onze samenleving. Jongerenrechters worden daartoe speciaal opgeleid, zodat zij volgens een bepaalde methodiek recht leren spreken over hun ‘peers’, in gevallen en conflicten die zich in hun (school)omgeving voordoen.

ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat
ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa. Voor scholen zijn er politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat.

Waaromkiesjij.nl
Waaromkiesjij.nl is een online platform dat gestart is om ‘politiek speeddaten’ te faciliteren tussen Nederlanders met verschillende politieke voorkeuren. De gebruiker wordt op basis van zijn/haar voorkeurspartij in een chatomgeving 1 op 1 gekoppeld aan een gebruiker met een andere partijkeuze. Aan de hand van politieke stellingen kunnen Nederlanders elkaar uitleggen hoe ze tegen zaken aankijken, waarom, en hoe dat zich vertaalt naar een politieke keuze.

Kinder- en mensenrechten

Amnesty International
Website over Amnesty en mensenrechten op school. Bevat voor leerlingen onder andere informatie over het werk van Amnesty en over kinder- en mensenrechten. Voor docenten wordt een overzicht van gratis lesmateriaal, acties en gastlessen en een online cursus mensenrechten aangeboden.

Anne Frank Stichting
De stichting heeft als doel het beheer van het Anne Frank huis en het uitdragen van Anne Franks levensverhaal en idealen. Tegen de achtergrond van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt de stichting educatieve programma's. Het doel is jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.
Op het docentenportal kan op onderwijstype of thema worden gezocht. Het portal bevat lesmateriaal en scholingsaanbod over Anne Frank, Tweede Wereldoorlog, antisemitisme, burgerschap, vooroordelen en discriminatie.

College voor de rechten van de mens
Deze website biedt informatie over mensenrechten en hoe je mensenrechten kunt bespreken in het onderwijs.

Defence for Children
Een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Ze werkt op verschillende gebieden aan de versterking van kinderrechten, in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag, zowel nationaal als internationaal.

Lesmateriaal Slavernijverleden
Website van het Netwerk Slavernijverleden, platform Educatie en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) met verwijzingen naar lesmaterialen, gastlessen, boeken etc.

Living Democracy
Engelstalige website die als educatieve hulpbron democratie en mensenrechten op school bevordert. Het combineert kant-en-klare lesplannen met ideeën voor actie in de klas. Er is vrij toegankelijk materiaal te vinden.

Lot's Foundation
Lot's Foundation is opgericht door Herman van Veen en zet zich wereldwijd in om kinderen bewust te maken van kinderrechten en ze te betrekken bij discussies. Hiervoor is Lot in het leven geroepen, een nieuwsgierig en innemend meisje van twaalf die kinderrechten laat zien door de ogen van kinderen. Op haar reizen ziet Lot wat kinderen meemaken in landen als Colombia, Benin en Vietnam. Nieuwsgierig als ze is, stelt ze vragen. Over hoe ze leven, leren, spelen en opgroeien.

Kinderrechtencollectief
Een coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind. Deze website biedt voor kinderen, jongeren en volwassenen (ook voor docenten) informatie over kinderrechten, spreekbeurt- en werkstuktips, ideeën om in actie te komen, filmpjes en een quiz. Alle 45 artikelen van het kinderrechtenverdrag worden toegelicht. Een leeftijdsladder geeft aan welke rechten kinderen/jongeren op een bepaalde leeftijd hebben.

Unicef
Organisatie die opkomt voor de rechten van alle kinderen.
De website bevat informatie over kinderrechten voor kinderen en jongeren en suggesties voor leerkrachten. Ook worden gastlessen aangeboden.

Warchild
Organisatie met het doel oorlogskinderen te helpen. Op de pagina klas tegen oorlog is voor leerlingen informatie te vinden voor bijvoorbeeld spreekbeurten, werkstukken of ideeën voor een actie in de klas of op school. En voor leerkrachten een interactief lespakket.

Leerlingparticipatie- en inspraak

Centrum 16.22
Vormingswerk in het onderwijs.
Centrum 16.22 stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren zodat zij succesvol kunnen participeren in de maatschappij. Het centrum biedt diverse trainingen, onder andere voor het opzetten van een leerlingenraad. En ook projecten zoals Voor mijn part en lesmateriaal rondom verschillende thema's.

De samenwerking.nu
Informatie over, bouwstenen voor en projecten in co-creatie onder andere over het opzetten van een leerlingenraad. Een handboek met inspiratietips is in de maak.

Diversion
Bureau voor maatschappelijke innovatie. Diversion is de landelijke specialist op het gebied van peer education. Jongeren inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen én andere jongeren te bereiken. Ook bieden ze projecten op het gebied van jeugdparticipatie.

Laks
LAKS streeft naar zoveel mogelijk leerlingenparticipatie op scholen. Onder andere door het geven van trainingen en het Handboek voor leerlingenraden.

Leerlingenaanhetwoord.nl
Website over de stem van de leerlingen. De site biedt achtergrondinformatie zoals theoretisch onderzoek, tools, een overzicht van organisaties die bezig zijn de inspraak van de leerling te vergroten. Er wordt gewerkt aan een site door leerlingen.

Identiteit en diversiteit

Gendi
Gendi inspireert en adviseert scholen over respectvol omgaan met seksuele diversiteit.
Een veilige school is er ook voor lhbt-leerlingen. Gendi is onderdeel van Stichting School & Veiligheid. De website biedt een overzicht van tips, lesmaterialen, praktijkvoorbeelden, video's, gastlessen etc. om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken.

Gay straight alliance ​
Een Gay Straight Alliance (GSA) is een groep jongeren die actie gaan voeren op hun school om het schoolklimaat vriendelijk en veilig te krijgen voor alle leerlingen (ook voor homo's, lesbo's en biseksuelen). Homoseksualiteit wordt op deze wijze zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.
Het oprichten van een GSA gebeurt volgens een vijf stappenplan.

Goedemorgen op school​Creathlon
App (voor gebruik op het digibord) waarbij dagelijks drie actuele teksten, nieuwsberichten, stellingen, doe-opdrachten, discussievragen, filmpjes of muziek klaar staan voor een goed gesprek van ca. 10 min. in de klas. Daarbij komen actuele maatschappelijke thema's, diverse levensbeschouwingen en levensvragen aan bod. Als er meer tijd is kan het ook in de mentorles worden ingezet. De app kan worden gecombineerd met een persoonlijk logboek voor de leerlingen waarin extra opdrachten worden gemaakt, leerlingen reflecteren en evalueren. Er wordt een pilot gehouden met een uitvoering voor primair onderwijs (groep 7-8): Goedemorgen Junior.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vindt onderwijs over immaterieel erfgoed heel belangrijk. Iedereen heeft immaterieel erfgoed en het is heel leuk en leerzaam om met elkaar te praten over elkaars immaterieel erfgoed. Het heeft alles te maken met roots en identiteit. Het Kenniscentrum ontwikkelt materialen om immaterieel erfgoed bespreekbaar te maken in de klas. Deze zijn gratis te downloaden en te gebruiken. Zie onder: Documenten.

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)
KIS wil een fundamentele bijdrage leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. Op het portal zijn ook enkele publicaties te downloaden. Waaronder een gesprekstool voor morele dilemma's: Struisvogel Sessie.

Nieuw wij
Website met als doel: het verbinden van verschillen tussen culturele en religieuze groepen. Om een samenleving te krijgen waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging.
W!J leert, het zusje van Nieuwwij.nl biedt scholen projecten, trainingen en advies op het terrein van diversiteit in het onderwijs. Onder andere de training Effectief Nuanceren waarbij docenten leren hoe zij kunnen omgaan met alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag in de klas.

Paarse vrijdag
Paarse Vrijdag is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Ook kan een Paarse vrijdag pakket besteld worden met daarin posters, prentenboek, lesideeën etc.
Paarse Vrijdag vindt in Nederland plaats op de tweede vrijdag van december en wordt georganiseerd door het netwerk van Gay-Straight Alliances (GSA) van homobelangenorganisatie COC.

Stichting Sexmatters
Sexmatters maakt gender en seksuele diversiteit bespreekbaar onder kinderen (vanaf groep 7-8) en jongeren. Er zijn onder andere workshops voor basisscholen met een training voor leerkrachten.

Tropenmuseum
Schoolbezoek en onderwijsprogramma's rond culturele diversiteit. Voor po, vo en so. Overzicht van lesmateriaal voor in de klas of thuis.​

Debatteren & filosoferen

De Derde Kamer
Deze website biedt informatie over hoe de Nederlandse democratie en de politiek in Den Haag werken. Met games, filmpjes van debatfinales en diverse materialen voor in de klas.

Debatindeklas.nl
Deze website wil zo veel mogelijk scholieren laten debatteren.
Op deze website staan gratis stellingen, oefeningen, debatvormen en informatie over debattoernooien. Ook worden trainingen (verzorgd door Debatrix) voor leerlingen en docenten aangeboden.

DKJL (Discussiëren Kun Je Leren)
DKJL helpt leerkrachten en leerlingen de vaardigheden rondom discussiëren onder de knie te krijgen. Aan de hand van actuele thema's, zoals mediawijsheid, pesten, omgaan met geld, gezond leven en discriminatie worden leerlingen op een speelse manier discussievaardigheden bijgebracht. DKJL biedt ook trainingen, workshops en een debatbattle.

Het Debatbureau
Het Debatbureau biedt activiteiten aan, zowel bij de (semi)overheid, in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Workshops en trainingen hebben als doel debatvaardigheden, vergadertechnieken en overtuigingskracht te verbeteren.

Stichting Nederlands Debat Instituut
Het doel van de Stichting Nederlands Debat Instituut is het bevorderen van retorica- en debatonderwijs binnen alle lagen van het Nederlandse onderwijs. Dit in de overtuiging dat het oefenen in debatteren een unieke en essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen. De bijdrage van het debat is tweeledig. Ten eerste leren jongeren spreken, luisteren en argumenteren. Dit geeft hen zelfvertrouwen en de benodigde vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ten tweede leren ze standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen.
Op de website is ook lesmateriaal voor debatteren in de klas te vinden.

Centrum Kinderfilosofie Nederland
​Platform voor filosofisch onderwijs. Het onderdeel De Praktijk biedt een overzicht van cursussen, lesmateriaal (ook gratis te downloaden) en literatuur.

Filosovaardig
Website met inspiratie voor iedereen die wil filosoferen met kinderen. Met filosofielessen en gratis minicursus om te leren filosoferen. In de webshop zijn allerlei boeken en spellen te vinden.

Leraar24, dossier filosoferen met kinderen
Enkele video's en dossiers over filosoferen met kinderen.

Leren Filosoferen
​Doel is het bevorderen van filosofische gespreksvoering volgens de Socratische methode. Er worden cursussen en workshops aangeboden.

Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs
DE VFVO wil filosofie als schoolvak sterk positioneren in het onderwijsveld en behartigt de belangen van docenten en ondersteunt docenten.

Wereldwijs
Filosoferen met kinderen, jongeren en opvoeders. Website met onder andere lesprogramma's en trainingen.

WonderWhy
Filosoferen met kinderen, jongeren en volwassenen. Website met onder andere trainingen, gastlesprogramma's voor primair onderwijs (bijvoorbeeld: burgerschap & identiteit) en voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld: wereldburgerschap), ouderavonden en lesmateriaal. Er wordt ook een blog bijgehouden.

Digitaal burgerschap

Bnetwerk
De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken in hun rol om mensen actief, vaardig en weerbaar te laten participeren in de online informatiesamenleving. Bibliotheken ondersteunen daarmee ook het onderwijs. Bekijk de animatie.