Positie van het vak

13 december 2019

Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen behoren tot de zogenoemde kernvakken en hebben daarmee een verplichtend karakter.

Onderbouw vmbo

In de onderbouw van het vmbo is het volgen van het vak Nederlands verplicht voor alle leerwegen. Voor het vak Nederlands heeft het SLO concept-tussendoelen ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van OCW. De tussendoelen voor einde onderbouw vmbo hebben betrekking op het lezen van zakelijke teksten en fictie, op spreken, gesprekken voeren en luisteren.

Bovenbouw vmbo

Ook in de bovenbouw is het vak Nederlands een verplicht vak. Elke leerling doet dus examen, zowel schoolgebonden als centraal. Voor Nederlands geldt dat het eindcijfer ten minste een 5 moet zijn. Voor het centrale deel wordt vanaf 2015 uitgegaan voor de prestatie-eisen op referentieniveau 2F.

Op de website Leerplan in beeld vindt u bij het vak Nederlands voor zowel de onder- als de bovenbouw vmbo de kerndoelen po en onderbouw en de einddoelen bovenbouw in een leerlijn naast elkaar uitgewerkt.