Achtergrond

13 december 2019

In 2007 publiceerde SLO de Handreiking schoolexamens Nederlands vmbo.
Dat gebeurde nadat alle examenprogramma's waren herzien en meer globaal geformuleerd. Zo ook de examenprogramma's voor Nederlands op het vmbo. Het programma geeft (nog steeds) een duidelijke richting aan, maar biedt scholen meer ruimte om in het schoolexamen eigen keuzes te maken en 'eigen' onderwerpen toe te voegen.

In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor vmbo opnieuw gewijzigd. Vanaf dat moment wordt bij het examen Nederlands in de verschillende leerwegen van het vmbo het referentiekader taal in acht genomen. Dat betekent dat scholen en docenten bij het vaststellen van het Programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de schoolexamentoetsen rekening moeten houden met de beschrijvingsniveaus van het referentiekader.

Afgezien van deze toevoeging is het examenprogramma Nederlands vmbo niet gewijzigd. Dit betekent dat in beginsel het schoolexamen ook niet op de schop hoeft te worden genomen. Tegelijkertijd biedt het referentiekader bij de ontwikkeling van schoolexamens richting voor de invulling van het schoolexamen, een goed houvast om schoolexamens tussen en binnen schoolniveaus op elkaar af te stemmen en een betrouwbaar beoordelingsinstrumentarium te ontwikkelen.

De handreikingen worden vanaf 2015 ook in digitale vorm aangeboden om de bereikbaarheid te vergroten en het raadplegen en downloaden van de informatie te vergemakkelijken. De digitale omgeving biedt bovendien de mogelijkheid om informatie ook in andere vormen te bieden en deze sneller te actualiseren en/of aan te vullen.toon meer