Leesvaardigheid en het ERK

19 september 2023

In de tabellen in de downloads is de eindterm MVT/K/4 Leesvaardigheid gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015.

De eerste tabel betreft vmbo-bb/kb en de tweede tabel betreft vmbo-gl/tl. Voor alle leerwegen zijn de eindniveaus gebaseerd op de resultaten van het ijkingsonderzoek van Cito (2014). Voor vmbo-bb/kb is het examen geijkt op ERK-niveau B1, voor vmbo-gl/tl op ERK-niveau B2. Op de pagina Het ERK wordt per leerweg nader toegelicht bij welk percentage van de scorepunten dit niveau daadwerkelijk behaald wordt.

In de eerste kolom staat de eindterm MVT/K/4 leesvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK- niveau waarop het centrale examen leesvaardigheid geijkt is. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het betreffende beheersingsniveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van leesvaardigheid en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor het ontwikkelen van leesopdrachten kan hieruit geput worden.