Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma

13 december 2019

Een vergelijking van het nieuwe examen- programma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst:

Karakterisering van het nieuwe programma

In het visiedocument Rijk aan betekenis​ karakteriseert cTWO het programma als volgt:

"Wiskunde D is een profielkeuzevak voor leerlingen die ook wiskunde B volgen en biedt daarop verbreding en verdieping. De verbreding​ omvat onder meer statistiek en kansrekening; de verdieping komt tot uitdrukking in onderwerpen uit technische en wetenschappelijke context, die aanleiding zijn tot formeel redeneren en bewijzen. Complexe getallen is een typisch keuzeonderwerp. Een deel van wiskunde D kan worden ingevuld in samenwerking met het wo.​​"

Algemeen

 • Domein A (Vaardigheden) is anders in gedeeld. Er zijn nu drie subdomeinen: Algemene, Profielspecifieke en Wiskundige vaardigheden. Dit is conform afspraken binnen het overleg van de commissies vakvernieuwing Bèta.
 • In subdomein A3 worden wiskundige vaardigheden benoemd en daarmee wordt de relatie met de wiskundige denkactiviteiten uit het visiedocument van cTWO expliciet gemaakt.
 • cTWO spreekt zich uit over het gebruik van ICT, met name de grafische rekenmachine.

​Inhoudelijk

Verdwenen ten opzichte van het oude programma zijn:

 • Domein B: Kansrekening en statistiek; subdomein B3: Ordenen, verwerken en samenvatten van statistische gegevens is vervallen.
 • Domein D: Meetkunde; subdomein D2: Coördinaten, vergelijkingen en figuren in twee dimensies is vervallen (verhuisd naar wiskunde B).
 • Domein F: Dynamische modellen 2. Dit domein is in zijn geheel vervallen.

Toegevoegd ten opzichte van het oude programma zijn:

 • De opdeling in subdomeinen van het domein B Kansrekening en statistiek is licht gewijzigd en er zijn enkele accentverschillen aangebracht. Bovendien is het onderwerp correlatie en regressie toegevoegd, net als het begrip variantie, terwijl het statistisch verwerken van gegevens is verdwenen.
 • Het domein Dynamische modellen C heet nu Dynamische systemen. De domeinbeschrijving is hetzelfde.
 • De analytische vlakke meetkunde is naar wiskunde B gegaan (zie aldaar). Er is een onderdeel aan domein D: Meetkunde, D2 toegevoegd waarin kegelsneden synthetisch worden geanalyseerd. Het subdomein D3 De ruimte is nader gespecificeerd; zo wordt bijvoorbeeld ​​​​het uitproduct voorgeschreven.
 • Aan het domein E Complexe getallen is een zinsnede toegevoegd; leerlingen moeten een relatie kunnen leggen met de vlakke meetkunde.​
Bovenstaande kenschets van de verschillen tussen beide programma's is zeer summier. In het document Veranderd wiskundeonderwijs​ tref je een uitgebreidere vergelijking tussen beide programma's aan.
In een vergelijking tussen het nieuwe en het oude programma valt nog het volgende op.
 • De wiskundige denkactiviteiten (WDA) lopen als een rode draad door het programma heen.

​Al met al betekent dit dat een andere invulling van het SE noodzakelijk is, niet alleen inhoudelijk. Zie daarvoor De onderdelen van het schoolexamen​ van deze handreiking.


downloads