Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma

13 december 2019

​​​​​​​​Een vergelijking van het nieuwe examen- programma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst:

Karakterisering van het nieuwe programma

In het visiedocument Rijk aan betekenis​ karakteriseert cTWO het programma als volgt:

Wiskunde D is een profielkeuzevak voor leerlingen die ook wiskunde B volgen en biedt daarop verbreding en verdieping. De verbreding omvat onder meer statistiek en kansrekening; de verdieping richt zich op de bètasector en komt tot uitdrukking in keuzeonderwerpen zoals meetkunde en optimalisatie, die in samenwerking met het hbo kunnen worden ingevuld.

Algemeen

  • Domein A (Vaardigheden) is anders in gedeeld. Er zijn nu drie subdomeinen: Algemene, Profielspecifieke en Wiskundige vaardigheden. Dit is conform afspraken binnen het overleg van de commissies vakvernieuwing Bèta.
  • In subdomein A3 worden wiskundige vaardigheden benoemd en daarmee wordt de relatie met de wiskundige denkactiviteiten uit het visiedocument van cTWO expliciet gemaakt.
  • cTWO spreekt zich uit over het gebruik van ICT, met name de grafische rekenmachine.

​Inhoudelijk

Verdwenen ten opzichte van het oude programma zijn:

  • Domein B: Statistiek en kansrekening; De formuleringen van de globale eindtermen van de subdomeinen zijn nieuw; inhoudelijk zijn geen zaken verdwenen.
  • Domein C: Toegepaste analyse: Dit domein (met de subdomeinen C1: Afgeleide functies 2, C2: Evenredigheidsverbanden, C3: Exponentiële functies en C4: Goniometrische functies) is in zijn geheel komen te vervallen.
  • Domein D: Ruimtemeetkunde 2.Subdomein D2 (Afstanden en hoeken in concrete situaties) is vervallen.
Toegevoegd ten opzichte van het oude programma zijn:

Ten opzichte van 2007 is in het uiteindelijke programma het subdomein Afstanden en hoeken in concrete situaties naar wiskunde B gegaan en daarvoor in de plaats is het subdomein Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten (C2) gekomen. In het subdomein Profielspecifieke verdieping (B6) wordt niet alleen verwezen naar de relatie met wiskunde B, maar ook naar die met andere bètavakken. De subdomeinen van het domein Statistiek en kansrekening (B) zijn hernoemd in de lijn van de nieuwe terminologie die hier wordt gehanteerd. Het subdomein Evenredigheidsverbanden is naar wiskunde B verhuisd. In ruil daarvoor is een subdomein Profielspecifieke verdieping toegevoegd.​
Bovenstaande kenschets van de verschillen tussen beide programma's is zeer summier. In het document Veranderd wiskundeonderwijs​ tref je een uitgebreidere vergelijking tussen beide programma's aan.

In een vergelijking tussen het nieuwe en het oude programma valt nog het volgende op.

  • De wiskundige denkactiviteiten (WDA) lopen als een rode draad door het programma heen.

​Al met al betekent dit dat een andere invulling van het SE noodzakelijk is, niet alleen inhoudelijk. Zie daarvoor De onderdelen van het schoolexamen​ van deze handreiking.


downloads