Visie op toetsing en examinering

6 maart 2023

De kwaliteitsborging van schoolexaminering begint met een visie op toetsing en examinering. Uiteraard in samenhang opgesteld met de onderwijskundige visie van de school. Zo'n visie op toetsing en examinering beschrijft de bij de school passende kijk op toetsing, schoolexaminering en de borging van de kwaliteit. Daarbij kan een school veel eigen keuzes maken.

Vanuit deze visie maken scholen keuzes in wat, hoe en hoeveel er wordt getoetst, met welke toetsvormen en welk doel én hoe de kwaliteit, waaronder de procesmatige kwaliteit wordt geborgd. De visie is opgenomen in het schoolplan of het strategisch beleidsplan.

Afsluitende karakter van schoolexamens

Het schoolexamen heeft een afsluitend karakter. Het toetst onderdelen van de examenprogramma's op 'eindniveau'. Het afsluitende karakter kenmerkt zich door:

  • summatieve toetsen, dus geen voortgangs- en diagnostische toetsen, huiswerkopdrachten en beoordeling van aanwezigheid, te laat komen etc.;
  • een beperkt aantal toetsen per vak, dus geen stapeling van kleine tussentoetsen;
  • toetsing hoofdzakelijk in het examenjaar.

Aandachtspunten en tips

  • Maak in je PTA bewuste keuzes op basis van een schoolexamenvisie. Papier is geduldig, maar alles wat in het PTA staat moet ook zo worden uitgevoerd.
  • Toets niet onnodig dubbel: onderdelen uit het examenprogramma worden bij voorkeur niet meer dan één keer getoetst.
  • Zorg ervoor dat de toetsen van het schoolexamen een substantiële hoeveelheid leerstof bevatten.
  • Geef in je PTA aan met welke PTA-onderdelen welke eindtermen worden afgesloten.
  • Voorkom veel toetsen: veel toetsen maakt het lastig de kwaliteit van alle toetsen te borgen en maakt de kans op fouten groter.

Aan de rechterkant vind je meer informatie en checklists:

  • de website 'Praktijk en ondersteuning' van de VO-raad.