Overwegingen bij het opstellen van het PTA

13 december 2019

Het opstellen van een PTA hangt nauw samen met de vraag hoe je het vak maatschappijwetenschappen in de tweede fase inricht. ​Bij het opstellen van een PTA kunnen de overwegingen met betrekking tot de volgende zaken een rol spelen.

Invloed van schoolvisie en visie op het vak

Schoolvisie en visie op het vak kunnen van invloed zijn op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het programma voor maatschappijwetenschappen. Enkele voorbeelden van schoolvisie en visie op het vak zijn:

  • De school heeft een visie op de vormgeving van de tweede fase met betrekking tot het zelfstandig leren en de bijdrage van de afzonderlijke vakken.
  • De school heeft gekozen voor een profielsgewijze organisatie van de bovenbouw van de school en/of stimuleert de samenwerking met andere (profiel)vakken en past de organisatie daar op aan.
  • De vaksectie gebruikt met name praktische opdrachten om het toetsen van een aantal vaardigheden beter te realiseren.
  • De vaksectie zet in op samenhang tussen maatschappijwetenschappen en de andere (profiel)vakken om daarmee een belangrijke doestelling van de vernieuwing te realiseren, bijvoorbeeld bij het maken van het profielwerkstuk en/of een (gezamenlijke) praktische opdracht.

Dergelijke overwegingen zijn van belang voor de vaksectie om een goed beeld te krijgen van de randvoorwaarden waarbinnen het vak maatschappijwetenschappen op de eigen school wordt onderwezen. Zo moet er bijvoorbeeld duidelijkheid zijn over:

  • de verdeling van de studielast en van de leerstof over de leerjaren;
  • de inhoud, vorm en weging van de toetsing: passen de toetsvormen bij het karakter van de getoetste eindtermen?
  • de verhouding tussen examentoetsen en voortgangstoetsen;
  • spreiding van schriftelijke toetsen en eventuele praktische opdrachten over de schooljaren;
  • de eventuele koppeling met examenonderdelen van andere vakken;
  • het toetsen van de vaardigheden uit domein A.

Schooleigen onderwerpen

De school kan ervoor kiezen om onderwerpen in het SE op te nemen die niet worden genoemd in het eindexamenprogramma. Zo'n onderwerp mag per leerling verschillend zijn. Als de school daarvoor kiest, volstaat het om dat in het PTA te typeren als bijvoorbeeld 'door de vaksectie te bepalen thema' of 'actualiteitsopdracht' of 'verbredingsopdracht' of 'verdiepingsopdracht'.