Overwegingen bij het opstellen van een PTA

13 december 2019

Het opstellen van een PTA hangt nauw samen met de vraag hoe je het vak CKV in de tweede fase inricht. ​Bij het opstellen van een PTA kunnen de overwegingen met betrekking tot de volgende zaken een rol spelen:

Combinatiecijfer

Het vak CKV wordt afgesloten met een cijfer dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer. CKV start in klas 4 havo en vwo van het schooljaar 2017-2018. Het uiteindelijke examencijfer zal voor havo worden toegekend in examenjaar 2019 en voor vwo in 2020.

Uit de Staatscourant (nr. 33069)

Om te kunnen slagen voor het eindexamen moet de kandidaat volgens de nu geldende regeling voor het vak CKV de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebben behaald. In het advies heeft de Vernieuwingscommissie CKV aanbevolen om het vernieuwde schoolexamen voortaan af te sluiten met een eindcijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. Hiertoe wordt artikel 50 van het Eindexamenbesluit gewijzigd. Deze wijziging van de bepaling van de uitslag van het eindexamen wordt van kracht met ingang van 2019 (havo) of 2020 (vwo), ook als het schoolexamen CKV al in het voorlaatste (havo/vwo ) of daaraan voorafgaande schooljaar (vwo) is afgenomen.

Visie op en inrichting van het vak op school

De opbouw van het PTA qua inhoud, volgorde en toetsvormen hangt in hoge mate samen met de inhoud, volgorde en werkvormen van het CKV-onderwijs op de school. Hieronder volgen enkele vragen die de vaksectie CKV zou moeten beantwoorden voor het opstellen van het PTA.

  • Hoe worden de 160 studielasturen voor CKV in vwo verdeeld over het vierde, vijfde en zesde leerjaar? En hoe worden de 120 studielasturen voor CKV in havo verdeeld over het vierde en vijfde leerjaar?
  • Hoeveel lessen staan er voor het vak in de opeenvolgende schooljaren op het rooster?
  • Hoe wordt aan de eisen uit het examenprogramma voldaan? Denk bij havo aan minimaal drie en vwo aan minimaal vier disciplines.
  • Hoe wordt het examenprogramma CKV uitgewerkt in bijvoorbeeld lesstof, culturele activiteiten en onderzoeksopdrachten?
  • Welke toetsvormen worden gebruikt en passen die bij het karakter van de getoetste eindtermen?

Schooleigen onderwerpen

De school kan ervoor kiezen om onderwerpen in het schoolexamen op te nemen die niet worden genoemd in het eindexamenprogramma. Zo'n onderwerp mag per leerling verschillend zijn. Als de school daarvoor kiest, volstaat het om dat in het PTA te typeren als bijvoorbeeld 'door de vaksectie te bepalen thema' of 'actualiteitsopdracht' of 'verbredingsopdracht' of 'verdiepingsopdracht'.