Het schrijven van een PTA voor LOB

13 december 2019

Voor een schoolexamen moet een school een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vaststellen. Nu LOB in het examenprogramma opgenomen is, dient er ook een PTA voor LOB gemaakt te worden.

Hierbij kan het format voor het PTA gevolgd worden. Enkele kolommen zullen echter 'leeg' blijven en de onderdelen zullen net iets anders geformuleerd worden. De reden hiervoor is dat het keuzeproces een individueel proces van de leerling is en goede of slechte keuzes niet bestaan. LOB wordt niet getoetst of beoordeeld, wel zullen leerlingen activiteiten ondernemen en ook zal er een ontwikkeling zichtbaar worden.

lob-pta
PTA voor LOB

Toelichting op de wijzigingen

  • Kolom 4: de toetsvorm wijzigt in de bewijsvorm. Geef aan met welke 'bewijzen' leerlingen betekenis geven aan hun ervaring. Wat kunnen ze laten zien of bespreken?
  • Kolom 5: herkansing impliceert dat een bepaalde opdracht een gewicht heeft, echter LOB wordt niet beoordeeld met een cijfer. Herkansing kan eventueel betrekking hebben op de vorm (bijvoorbeeld op de foto's of het verslag).
  • Kolom 6: de kolom van de weging is niet van toepassing omdat bewijzen niet becijferd worden.
  • Punt 7: de berekening van het eindcijfer. Dit kan vervangen worden door een afsluiting in de vorm van bijvoorbeeld een eindpresentatie van het loopbaandossier.