Algemene informatie

28 juli 2023

Scholen, vaksecties en leraren hebben veel ruimte om op basis van het examenprogramma het schoolexamen naar eigen inzicht in te richten. SLO maakt voor alle examenvakken handreikingen voor het schoolexamen.

Deze handreikingen zijn bedoeld om scholen en vaksecties te ondersteunen bij de inrichting van het onderwijs en het schoolexamenprogramma. In de handreikingen legt SLO uit welke mogelijkheden er zijn, welke keuzes gemaakt kunnen worden en waarmee rekening gehouden dient te worden bij de inrichting van het schoolexamen. Ook worden suggesties gegeven voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en biedt SLO hulpmiddelen aan die bij de inrichting van het schoolexamen gebruikt kunnen worden.

De beroepsgerichte programma's in het vmbo zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Sinds 1 augustus 2016 kunnen scholen beroepsgerichte profiel- en keuzevakken aanbieden.

Het examenprogramma van de leerling binnen basis- of kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit een beroepsgericht profielvak met vier profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken. Hiervan dient de leerling er minimaal vier te kiezen en te volgen. In zowel het profielvak als de keuzevakken staat de kern centraal. Voor de leerling in de gemengde leerweg geldt dat het profielvak bestaat uit twee, landelijk aangewezen, modulen. Een gl-leerling moet daarbij minimaal twee keuzevakken kiezen en volgen.

De kern bestaat uit 'Algemene kennis en vaardigheden', 'Professionele kennis en vaardigheden' en 'Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'. Door de keuze voor een profiel ligt de kern van het examenprogramma van de leerling automatisch vast. De kern is onlosmakelijk verbonden met de profielmodulen en de keuzevakken.

De kennis en vaardigheden van de kern worden geëxamineerd in het profielvak en de keuzevakken. In het examen kunnen (voorwaardelijke) kennis, vaardigheden en houdingen worden getoetst. 
Het examen bestaat uit een centraal examen (CE, in de vorm van een CSPE) en een schoolexamen (SE). Het profiel wordt geëxamineerd in het CSPE en de keuzevakken in het SE. De school mag er ook voor kiezen om delen van het profielvak in schoolexamens te toetsen.

Voor de delen die betrekking hebben op het schoolexamen is deze handreiking gemaakt. De handreiking is geschreven om scholen inspirerende voorbeelden aan te reiken over de wijze waarop het onderwijs kan worden vormgegeven. Het geeft docenten een beeld van de invulling van eindtermen behorende bij het SE en de wijze waarop het schoolexamen kan worden uitgewerkt.

In de examenprogramma's staat beschreven wat de leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen voor het behalen van hun diploma. Over de vorm, de inhoud en de weging van de toetsen binnen het schoolexamen worden geen richtlijnen gegeven. Deze zaken moet scholen en vaksecties zelf regelen. Dat biedt de ruimte om het onderwijs en de toetsing naar eigen inzicht in te vullen.