Het ontstaan van het profiel

18 maart 2024

Het profielvak Groen is tussen 2014 en 2016 ontwikkeld door de Sector Vernieuwings Commissie Groen (SVC Groen).

De groene sector heeft er bij de start van de programmavernieuwing in de OCW-sectoren bewust voor gekozen 'pas op de plaats' te maken. Reden hiervoor was dat destijds de examenprogramma’s Landbouw Breed (LBB) en Landbouw en Natuurlijke Omgeving (LNO) recent (2008-2010) geglobaliseerd waren. Toen de nieuwe programmastructuur vastgesteld was, heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ), opdracht gegeven te onderzoeken of en hoe de huidige groene examenprogramma’s in lijn gebracht kunnen worden met de nieuwe programmastructuur.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een documentanalyse uitgevoerd op het niveau van de programmastructuur en de inhoud. De resultaten hiervan zijn verzameld in: Groene examenprogramma's in lijn met de profielen? In de tweede fase van het onderzoek zijn semigestructureerde interviews afgenomen in de onderwijspraktijk om de opvattingen over de eventuele vernieuwing van de groene examenprogramma's te verzamelen.

Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat er een grote bereidheid was om te vernieuwen. Het veld bleek een sterke voorkeur te hebben voor het ontwikkelen van één groen profiel dat recht zou doen aan de voorbereidende functie van het vmbo. Het profiel diende herkenbaar groen én modern groen te worden ingevuld.

Externe afstemming

Op verschillende momenten in het ontwikkelproces van het groene profiel is met externe partijen de afstemming gezocht. Aequor heeft de arbeidsmarktrelevantie van het examenprogramma onderzocht door een arbeidsmarktanalyse uit te voeren. Er heeft een afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de Paritaire Commissie van Aequor. Diverse experts zijn vanuit hun visie en expertise gevraagd input te geven. Dit om tijdens de ontwikkeling van het examenprogramma oog te hebben voor vernieuwende elementen. Alle opbrengsten zijn gebruikt om inhoudelijke keuzes te maken en om het profiel en de keuzevakken aan te scherpen.