Aansluiting Engels op vervolgonderwijs

25 juli 2023

Een goede aansluiting van het vak Engels op het beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs is een wettelijke taak van het voortgezet onderwijs. Dat het om meer gaat dan het afstemmen van taalbeheersingsniveaus, laten verschillende onderzoeken zien. We nemen ze even door.

Aansluiting vmbo-tl en mbo

In dit onderzoek is gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaars mbo-studenten van de aansluiting, hoe hebben de tweedejaars de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van hun docenten?

Aansluiting havo en hbo

Dat de taalbeheersing van havoleerlingen voldoende is om de overstap naar het hbo te maken, lees je in dit onderzoek. Er is nog wel ruimte voor verbetering als het gaat om het afstemmen van taaldidactiek; in het voortgezet onderwijs zijn de pijlen gericht op taalvaardig worden en in het hbo gaat het hoofdzakelijk om kennis van de taal.

Aansluiting vwo en universiteit

Het verengelsen van het hoger onderwijs veroorzaakt veel discussie over de kwaliteit van het onderwijs als gevolg van internationalisering en het effect van Engelstalig onderwijs op de ontwikkeling van Nederlandse taalvaardigheid. Los van deze discussie betekent het dat veel vwo-leerlingen in het vervolgonderwijs met deze verengelsing te maken krijgen. Neem hun studieboeken, die zijn voor ongeveer 90 procent Engelstalig. Dat vraagt niet alleen iets van hun leesvaardigheid, maar ook van hun vermogen om alle informatie die zij tot zich nemen te verwerken. En het gaat verder dan lezen. Studenten blijken ook moeite te hebben met het maken van aantekeningen op basis van langere academische teksten (Wierda-Boer, 2008). Eerstejaars leerlingen geven aan te weinig geoefend te hebben met het soort Engels dat ze in het wetenschappelijk onderwijs nodig hebben - het academische Engels.

geselecteerde documenten

  • Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo
    Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van een viertal mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels.
  • Is havo Engels goed genoeg voor het HBO?
    Deze publicatie gaat over het vak Engels in de aansluiting met het hbo. Nagegaan is of er sprake is van aansluitingsproblematiek, en zo ja hoe ziet het eruit. Dit is gebeurd aan de hand van deskresearch, interviews met docenten en enquêtes onder leerlingen van zowel hbo-instellingen als toeleverende havoscholen.
  • Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs
    In 2017 heeft SLO onderzoek uitgevoerd naar de gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en vwo-leerlingen. Dit is de laatste vaardigheid die onder de loep is genomen om te zien hoe ze zich verhouden tot de beoogde streefniveaus die in 2007 zijn geformuleerd.

contactpersoon

Liesbeth Pennewaard 270