Vakvernieuwing geschiedenis

12 december 2019

Vmbo

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 (examen 2018) is het examenprogramma voor het vmbo (bb, kb en gtl) enigszins gewijzigd. Ingrijpender gewijzigd is de sylabus.

Beide documenten voor het examen in 2018 (examenprogramma en syllabus) staan op de website Examenblad.

SLO heeft, naar aanleiding van deze vernieuwing, voor het schoolexamen een nieuwe handreiking gemaakt.

Havo/vwo

Sinds 2015 worden leerlingen in havo en vwo voor het vak geschiedenis op een andere manier geëxamineerd. Heel snel al, voor de examens van 2018, is dat programma voor leerlingen op het havo aangepast. Met ingang van het examen van 2020 (havo) en 2021 (vwo) zijn voor beide stromen nieuwe zogenoemde Historische Contexten ontwikkeld. In de nieuwe handreiking schoolexamen geschiedenis (2019) (pdf, 1.3 MB) zijn beide aanpassingen in het (school)examenprogramma verwerkt en worden ook ándere handreikingen gedaan om de kwaliteit van het PTA te verhogen en haar relevantie voor leerlingen te vergroten.

FAQ's

Vragen over het schoolexamen
Vragen over het centraal examen

Onderzoek naar de invoering van het nieuwe centraal examen

Onderzoek onder docenten

Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2009
Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2013
Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2014
Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2015
Eindrapport

Onderzoek onder leerlingen

Vragenlijstonderzoek onder leerlingen 2014
Vragenlijst onderzoek onder leerlingen 2015 (bijlage)

Op deze pagina staat ook een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op deze veranderingen.

geselecteerde documenten

Handreiking geschiedenis. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo
Deze publicatie is bestemd voor aankomende pabo-studenten. Om aan de pabo te kunnen studeren is een diploma mbo 4, havo of vwo nodig. Met ingang van het studiejaar 2015-2016 worden de regels voor de toelating tot de pabo veranderd.

Het nieuwe examen geschiedenis havo/vwo
Artikelen, voor docenten werkzaam in de tweede fase, over experimenten met een nieuw geschiedenisexamen. Het artikel van Stefan Boom gaat in op de ontwikkelingen rond geschiedenisexamens die sinds de invoering van landelijke schriftelijke centrale toetsing hebben plaatsgehad.

Enquête nieuw examenprogramma voor het vak geschiedenis
Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers, schoolleiders, maar vooral voor docenten geschiedenis. Het verslag presenteert een overzicht en een analyse van de resultaten van een online enquête die afgenomen is bij 134 geschiedenisdocenten in de maanden maart en april 2009 naar aanleiding van het vernieuwde programma geschiedenis, zoals dat met de vernieuwing van de Tweede Fase in augustus 2007 ingevoerd is.

Vragenlijstonderzoek onder docenten 2013
Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers, schoolleiders, maar vooral voor docenten geschiedenis. Het verslag presenteert een overzicht en een analyse van de resultaten van een online enquête die afgenomen is bij geschiedenisdocenten in 2013 naar aanleiding van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase.

Vragenlijstonderzoek onder docenten 2014
Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers, schoolleiders, maar vooral voor docenten geschiedenis. Het verslag presenteert een overzicht en een analyse van de resultaten van een online enquête die afgenomen is bij geschiedenisdocenten in 2014 naar aanleiding van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase.

Vragenlijstonderzoek onder leerlingen 2014
Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers, schoolleiders, maar vooral voor docenten geschiedenis en leerlingen. Het verslag presenteert een overzicht en een analyse van de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder leerlingen uit de examenklassen havo en vwo in 2014 naar aanleiding van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase.

Vragenlijst onderzoek onder leerlingen 2015
Resultaten van een onderzoek in 2015 onder geschiedenisleerlingen van de examenklassen havo en vwo.
Vragenlijstonderzoek onder docenten 2015
De resultaten van een onderzoek onder docenten in 2015 naar hun ervaringen met de invoering van het nieuwe centraal examen geschiedenis.

Samenvattend eindrapport monitoringsonderzoek invoering nieuw centraal examen geschiedenis
Samenvattend eindrapport van een driejarig monitoringsonderzoek (2013-2015) naar ervaringen van docenten en leerlingen met het nieuwe centraal examen geschiedenis.

contactpersoon

Alderik Visser