Leerlijnen bewegingsonderwijs

12 november 2020

SLO heeft overzichten 'Leerlijnen landelijke kaders' gemaakt voor havo/vwo en vmbo waarop per vak en per leergebied te zien is, welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in het primair onderwijs, via onderbouw naar de examenprogramma’s in de bovenbouw. 
Scholen kunnen deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied. In bijgaande documenten is te lezen voor welke doelen deze overzichten gebruikt kunnen worden en hoe SLO gekomen is tot de ordening in kernconcepten en vaardigheden bij bewegingsonderwijs en sport.

Leerplan in beeld

De website Leerplan in beeld wil structuur en duidelijkheid geven over kern- en keuzemogelijkheden voor scholen bij het vormgeven van een schooleigen curriculum. Via de website worden voorbeeldcurricula verzameld van alle vakken/leergebieden. Hierbij gaat het zowel om verticale als horizontale samenhang binnen en tussen vakken/leergebieden.