bij kerndoel 4 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


Om te voorkomen dat het aanbod voor begrijpend en studerend lezen wordt ingevuld met technisch lezen, is technisch lezen hier apart uitgewerkt.


Groep 3 en 4


  • De leraar geeft instructie in technisch lezen en in woordidentificatietechnieken.
    In groep 3 leert ze de kinderen woorden met bepaalde lettercombinaties (clusters) en spellingpatronen snel te identificeren, zodat kinderen de clusters en spellingpatronen zoveel mogelijk als een eenheid herkennen. Ze biedt oefeningen aan met woorden die aan het begin of aan het einde uit twee of meer medeklinkers bestaan, zoals straat, barst, verf.
    In groep 4 biedt de leraar veel oefeningen in het lezen en schrijven van tweelettergrepige woorden met een open lettergreep, zoals horen, beren, dagen, en in het lezen en schrijven van drielettergrepige woorden met een open lettergreep, zoals overal, vreselijk, beregoed. Ze heeft als streefdoel dat alle kinderen aan het eind van groep 3 op minimaal AVI-E3 beheersingsniveau lezen en aan het eind van groep 4 op minimaal AVI-M4 beheersingsniveau.
  • De leraar geeft kinderen veel gelegenheid voor zelfstandig lezen zodat ze leeservaring opdoen en zo bevorderen dat het leesproces zo snel mogelijk geautomatiseerd raakt.
  • Ze zorgt voor afwisselende werkvormen bij het lezen: individueel lezen, duolezen, tutorlezen, lezen in heterogeen samengestelde groepjes.
  • Ze leert de kinderen het alfabet.
  • De leraar signaleert aan de hand van de toetsen op meetmomenten zoals die in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie worden voorgesteld, welke kinderen problemen hebben met lezen en spellen. Ze begeleidt en stimuleert de zwakke lezers extra, aan de hand van de aanwijzingen in het Protocol, zoals het bieden van (individuele) hulp aan de instructietafel, terwijl de rest van de groep zelfstandig aan het werk is. Ze zorgt voor compenserende en dispenserende maatregelen/hulpmiddelen voor dyslectische kinderen in groep 4, zodat deze kinderen bij functionele lees- en schrijfactiviteiten hun zwakke lees- en spellingvaardigheden kunnen compenseren en/of dispenseren.