Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 10 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.


Groep 3 en 4


Doorkijkje Reflectie op het portfolio

Kinderen voeren in tweetallen reflectiegesprekjes over hun portfolio.

Bron:CD-Rom: Evalueren in interactief taalonderwijs, MILE-Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands