Ontwerpprincipes

16 december 2019

Suggesties voor ontwikkelteams gebaseerd op projectervaringen en literatuur

Suggesties voor ontwikkelteams gebaseerd op projectervaringen en literatuur

​Ontwerpprincipe

​Toelichting

​Op niveau van visie ​

​Stel voor je leergebied gemeenschappelijke denk- en werkwijzen vast.

​Gemeenschappelijke denk- en werkwijzen kunnen helpen

  • vakspecifieke begrippen tussen vakken aan elkaar te relateren,
  • lijnen voor begripsontwikkeling in de tijd uit te zetten,
  • lijnen voor het verwerven van vaardigheden uit te zetten.
​Stel voor je leergebied enkele betekenisvolle contexten  vast. ​Het verbinden van inhoud met contexten maakt het mogelijk dat de inhoud aan betekenis wint.
​Stel voor je leergebied enkele vakoverstijgende vraagstukken vast. ​Wanneer vraagstukken binnen meerdere vakken aan de orde komen, kunnen ze vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Dat maakt leerlingen vertrouwd met multidisciplinair en interdisciplinair werken.
​Stel in overleg met ontwikkelteams van andere leergebieden een of meer leergebiedoverstijgende vraagstukken vast. ​Wanneer vraagstukken binnen meerdere leergebieden aan de orde komen, kunnen ze vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Dat maakt leerlingen vertrouwd met multidisciplinair en interdisciplinair werken.
​Bedenk wat op school helpt om samenhang in het curriculum te brengen: met wat voor bouwstenen help je ze het best?
  • ​Scholen zijn soms tot meer afstemming in het curriculum bereid dan de regelgeving toelaat. Hoe kunnen we in de regelgeving barrières voor zinvolle afstemming wegnemen?
  • De regelgeving laat soms meer afstemming in het curriculum op school toe dan scholen vermoeden. Hoe kunnen we in de regelgeving zinvolle afstemming op schoolniveau stimuleren?

​Op niveau van leerdoelen ​

​Geef bij inhouden aan hoe leerlingen er mee om moeten kunnen gaan in termen van vaardigheden.

​Kennis is verbonden met vaardigheden, in twee richtingen:

  • inhoudelijke kennis wordt pas relevant voor leerlingen als ze die kunnen gebruiken
  • vaardigheden bestaan niet los van inhoud waarin ze worden gebruikt en geleerd.

Samenhang in het curriculum wordt versterkt als we bij de verschillende inhouden zoveel mogelijk steeds aangeven met welke brede vaardigheden zij verbonden worden - als geen van de brede vaardigheden hiervoor geschikt is, dan kan het ontwikkelteam vaardigheden aangeven die meer specifiek voor het leergebied of een vak zijn.

​Geef bij inhouden aan in welke betekenisvolle contexten die gebruikt kunnen worden. ​Het verbinden van inhoud met contexten maakt het mogelijk dat de inhoud aan betekenis wint.