CSG Het Streek bereidt leerlingen voor op de toekomst

16 december 2019

Meer focus op Mens & Maatschappij. Dat was het streven van CSG Het Streek. Daarom profileert deze Edese vo-school zich tegenwoordig ook als ‘Geo Future School’. Het doel: leerlingen maximaal stimuleren en in staat stellen om kritisch na te denken over de grote ruimtelijke vraagstukken van de toekomst.

Geo Future School

CSG Het Streek is een Geo Future School. Dit is een nieuwe stroming in het voortgezet onderwijs, waarin aandacht voor de toekomst (future) gecombineerd wordt met de grote vraagstukken die spelen op aarde (geo). Deze vraagstukken worden vanuit diverse invalshoeken – economisch, historisch en aardrijkskundig – benaderd en aangeboden in modules. Voorbeelden van vragen die in de modules worden behandeld, zijn: hoe ziet onze voedselvoorziening er in de toekomst uit? Hoe passen we onze samenleving aan, nu onze levensverwachting steeds hoger wordt? Hoe richten we onze steden in rekening houdend met milieubelasting, woonwensen van de toekomst en bedrijfsmatige ideeën?
In een Geo Future School leren leerlingen dan ook om multidisciplinair te denken en hun eigen creativiteit te gebruiken. Het leggen van verbanden, associëren en kritisch denken zijn daarbij erg belangrijk. Daarnaast doen de Geo Future-modules een beroep op de hogere denkvaardigheden en 21st century skills van leerlingen.
Elke module wordt afgesloten met een concrete opdracht. Deze opdracht wordt meteen aan het begin van de module al aan de leerlingen gepresenteerd. Daarnaast bevat elke module een planning. Deze dient als hulpmiddel, zodat leerlingen in eigen tempo aan de opdrachten kunnen werken en uiteindelijk klaar zijn voor de eindopdracht.

Het leerproces van de leerlingen staat in het teken van de eindopdracht”

De invoering

CSG Het Streek heeft in 2015 op het vwo een pilot gedraaid met de Geo Future School. De pilot is (voornamelijk) door de sectie aardrijkskunde geïnitieerd en gedragen. Een van de vakdocenten is namelijk werkzaam voor het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), mede-initiatiefnemer van de Geo Future School. Op dit moment biedt CSG Het Streek het Geo Future-concept vanuit de vaksecties aardrijkskunde, geschiedenis en economie aan aan de leerlingen van vwo 3, 4 en 5.
De directie ondersteunt het initiatief volledig, waarbij moet worden aangetekend dat er ontwikkelbudget beschikbaar is vanuit het Lerarenontwikkelfonds (LOF) van de Onderwijscoöperatie. Het initiatief past volgens de directie uitstekend bij diverse belangrijke trends en uitdagingen in het onderwijs: meer eigenaarschap van en betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij docenten en de school als leergemeenschap.
De pilot en verdere invoering zijn soepel verlopen. Wel kost de voorbereiding van de modules de docenten behoorlijk veel tijd. Zo moeten de modules eerst worden uitgetest. Daarnaast is het uitrollen van het concept naar de andere vakken vrij lastig. Niet alle docenten blijken even enthousiast te zijn over het concept. En ook het schoolgebouw uit 1975 voldoet niet helemaal aan de vereisten. Zo moet het computerlokaal altijd van tevoren worden besproken. Het is niet mogelijk hier vrij in en uit te lopen.

Deze nieuwe manier van onderwijs vinden we heel leuk. Het is uitdagender dan de ‘gewone’ lessen, maar dat maakt het juist ook interessant.”

Hoe nu verder?

CSG Het Streek wil zich nadrukkelijker gaan profileren als Geo Future School. De schoolleiding heeft het eigenaarschap voor deze doorontwikkeling neergelegd bij de gammavakken. De vaksecties aardrijkskunde, geschiedenis en economie hebben inmiddels een werkgroep samengesteld. Het is de bedoeling dat deze werkgroep de komende twee jaar voor de drie vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie acht Geo Future-modules gaat maken. Dankzij de LOF-subsidie hebben de vakdocenten ook daadwerkelijkheid de mogelijkheid om deze modules te ontwikkelen.
Wel wordt de tijd voor de lesstof in de bovenbouw als beperkend ervaren. Dit heeft vooral te maken met de druk van het eindexamen. In de onderbouw is er wel meer ruimte voor dit soort projecten. Daarom staat uitrol naar de onderbouw ook op het programma van de werkgroep.

Tips

  • Bespreek het voornemen om een Geo Future School te worden vooraf goed met zowel de docenten als de leerlingen. Zorg er ook voor – als het idee vanuit de docenten komt – dat je de directie meekrijgt.
  • Vergeet niet dat er ook tijd, geld en ruimte (ook in het rooster) nodig is om een Geo Future School te kunnen worden.
  • Succesfactoren zijn: een docent (of een groepje docenten) die een voortrekkersrol vervult, een directie die erachter staat en andere vaksecties die er open voor staan (met name geschiedenis en economie).


 Website CSG Het Streek