Het IJburg College in Amsterdam: geen school, maar een leergemeenschap

16 december 2019

Op het IJburg College leren leerlingen zoveel mogelijk: in een leergemeenschap, over zichzelf  en over de wereld om hen heen. Het onderwijsconcept van het IJburg College houdt rekening met verschillen in niveau en leerstijlen van leerlingen. Er wordt zoveel mogelijk geleerd van de werkelijkheid, in ‘echte’ situaties.

Themaleren

Het IJburg College werkt in klas 1 en 2 van de onderbouw onder andere met leergebieden. Er wordt thematisch geleerd en gewerkt in de leergebieden Mens & maatschappij, Mens & natuur en Kunst & cultuur. De vaklessen sluiten zo veel mogelijk aan bij de leergebieden en de thema’s, met samenhang in lesmaterialen en met behulp van eigen ontwikkelde materialen.

Eigen niveau

De thema’s kennen een gezamenlijk startmoment en een finale. De finale van een thema is zoveel mogelijk verschillend en waar mogelijk buiten de school. Er zijn mogelijkheden om zelfstandig te werken, op eigen niveau. Leerlingen kunnen vakken volgen op verschillende niveaus en worden uitgedaagd om vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau te volgen.

Als leerlingen zelf aan de slag gaan, is het leerrendement groter”

Leergemeenschap

Leerlingen leren in drie verschillende groepsvormen: stamgroepen, homogene groepen en heterogene groepen. Ze starten en eindigen de schooldag in de stamgroep, volgen Mens & natuur, Mens & maatschappij, Nederlands, Engels en wiskunde in de homogene groep en zitten in heterogene groepen voor kunstvakken, lichamelijke opvoeding, themavakken en Mens en identiteit.
In de lessen is ruimte voor veel manieren van groepswerk en verschillende groepssamenstellingen.
De docenten zijn naast vakdocent bijvoorbeeld ook mentor van een stamgroep of coach in een themavak. Tijdens de tussenuren zijn er altijd docenten op het leerplein aanwezig en aanspreekbaar voor leerlingen.

Van samen werken kun je meer leren dan van alleen werken”

​Tips

  • Begin niet te groot, maar doe de dingen die je doet goed
  • Als je wilt vernieuwen/veranderen, ga bij andere scholen kijken
  • Geef leraren een coach die ze begeleidt het concept eigen te maken
  • Zorg ervoor dat leraren in staat zijn lesmateriaal te ontwikkelen
  • Trek minimaal een jaar uit om een thema goed uit te werken
  • Als je eigen materiaal gaat ontwikkelen, dan moeten docenten hier tijd voor krijgen en moet er gelegenheid zijn om met elkaar en van elkaar te leren
  • Betrek leerlingen bij het ontwikkelen van een vernieuwing/verandering, ze hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur


 Website Het IJburg College