lexicon - Groepsplan

19 september 2023

Een beschrijving van de doelen en het gedifferentieerde onderwijsaanbod voor een bepaalde periode. Het groepsplan is van toepassing op alle leerlingen in de groep en beschrijft welke aanpak en interventies de leerkracht uitvoert om de doelen te bereiken:

 • Een groepsplan is een uitwerking van handelings- en opbrengstgericht werken.
 • De leerkracht werkt op een planmatig manier, waarbij gegevens van de kinderen  worden verzameld en geïnterpreteerd om zo goed mogelijk met het  onderwijsaanbod aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Met als doel de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.
 • Een groepsplan is een (dynamisch) werkdocument en heeft een relatie met het handelen van de leerkracht in de groep.

Afgeleide begrip(pen)

Groepsoverzicht: Het groepsoverzicht wordt voorafgaand aan het groepsplan samengesteld. In het groepsoverzicht worden de gegevens van observaties, toetsen, signaleren, gesprekken met kinderen/ouders en de evaluatie van het vorig groepsplan verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd:

 • Signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Benoemen pedagogische en didactische onderwijsbehoeften
 • Vaststellen van belemmerende en stimulerende factoren, zowel pedagogisch als didactisch, door die te analyseren (in bijvoorbeeld een foutenanalyse of een kwalitatieve analyse)
 • Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in meerdere (meestal drie) subgroepen maakt differentiatie zichtbaar (basis, intensief en meer)

Voorbeeld(en)

Beschrijving van het onderwijsaanbod in een bepaalde periode (6-12 weken):

 • Wat is het doel? (Benoemen van de toetsdoelen en inhoudelijke doelen, hoge verwachtingen )
 • Welke inhouden/ activiteiten bied ik aan om dat doel te bereiken? (leerlijnen en cruciale leermomenten kennen)
 • Wat moet ik als leerkracht doen? Welke interventies pleeg ik? (aanpak en methodiek)
 • Hoeveel tijd besteed ik daaraan en hoe organiseer ik dat?
 • Hoe volg ik de ontwikkeling van de kinderen?
 • Hoe ga ik na of het doel aan het eind van de periode bereikt is?
Evalueren en deze gegevens gebruiken voor tussentijds bijstellen en/of  opstellen nieuw groepsplan:
 • Groepsbespreking met intern begeleider

Literatuur

 • Pameijer, N., Beukering, T. van & Lange, S. de (2009). Handelingsgericht  werken: een handreiking voor het schoolteam. Samen met collega’s,  leerlingen en ouders aan de slag. Leuven: Acco.
 • Pameijer, N., Beukering, T. van & Lange, S. de (2010). ‘De uitgangspunten  van handelingsgericht werken’. In: JSW 94 (7), pp. 6-9.
 • SLO(2010). Doelen jonge kinderen taal en rekenen jongekind.slo.nl
 • Groslijst onderwijsbehoeften: Handreiking 1-zorgroute voor leerkrachten en Internbegeleiders in het primair onderwijs, Clijsen A, Lange de S. Gijzen W,  Spaans G.  (2007)
 • Leenders Y. Systematisch en planmatig werken aan rekenwiskundige ontwikkelingen in de kleuterperiode.
 • Versteeg,  B. (2012/2013) Afstemmen op kleuters, VB jrg 32

let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.