Curriculum, toetsing en verantwoording

25 april 2022

Nadenken over onderwijsdoelen, in de klas, op school en op het landelijke niveau, hoort hand in hand te gaan met nadenken over de manier van toetsen. Verreweg de meeste toetsing vindt plaats in de klas, in interactie tussen leerling en leraar. Het geeft beiden inzicht in de leerontwikkeling van de leerling, waar de leerling staat in zijn leerproces en wat hij nog nodig heeft.

Toetsing en verantwoording zijn belangrijke onderwerpen uit leerplankundig perspectief, en dus belangrijk voor SLO. Toetsing in relatie tot het curriculum dient twee doelen. Ten eerste het faciliteren van leren zodat de beoogde leerdoelen voor zoveel mogelijk leerlingen binnen bereik zijn (formatief). Ten tweede het bepalen of de beoogde leerdoelen worden behaald, in de klas, op school en landelijk (beslissend).

Toetsing vanuit curriculumperspectief

Toetsing is een actueel thema in de school en maatschappij: waarom, wat en hoe toetsen we? Maar: waar hebben we het precies over? Hebben we het over hetzelfde? Praten over toetsing vraagt om een gedeeld kader en een gemeenschappelijk taal. Daarom heeft SLO een bondige publicatie (pdf, 669 kB) samengesteld waarin veelvoorkomende begrippen rond toetsing worden toegelicht vanuit curriculair perspectief en ingebed in het onderwijs. Het geeft je houvast om vanuit gedeelde kaders en met dezelfde taal aan de slag te gaan met toetsing in relatie tot curriculum en onderwijs.

Aandacht voor formatief evalueren

Veel leraren, schoolleiders en ouders/verzorgers willen (meer) zicht op de groei en ontwikkeling van de leerling. Er is daarom momenteel veel aandacht voor didactiek en toetsing waarmee het leren gefaciliteerd wordt: formatief evalueren. Leraar en leerlingen weten waar ze naartoe werken en waar ze staan. Leerlingen hebben zicht op hun capaciteiten en voorkeuren en gaan na wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.

Het invoeren van formatief evalueren is voor veel leraren en schoolleiders nog een zoektocht. Er zijn hobbels te nemen op landelijk en op schoolniveau. Bieden de huidige kerndoelen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs voldoende houvast? Gaat het toetsbeleid op school uit van groei en ontwikkeling? Wat werkt echt, in de les en op school? Wat doen lerarenopleidingen aan formatief evalueren? Bij SLO denken, ontwikkelen en doen we mee.

Aandacht voor schooladvisering po-vo

Hoe kom je tot een schooladvies dat rechtdoet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling? Hoe maak je samen die brede ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk? Welke informatiebronnen gebruik je bij het bepalen van een passend schooladvies? Hoe betrek je leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs? Wat werkt volgens onderzoek, hoe pakken scholen het aan? SLO denkt en ontwikkelt hierover mee.

Aandacht voor schoolexamens in het vo

Schoolexamens: elke leerling en docent in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs krijgt ermee te maken. De schoolexamens staan volop in de belangstelling. Veel scholen willen een kwaliteitsslag maken en denken na over een visie op toetsing en schoolexaminering. Dat stimuleert leraren en schoolleiders om bewuste keuzes te maken op school- en op vakniveau.

Om die bewuste keuzes te kunnen maken, biedt SLO handreikingen voor schoolexaminering. Voor de verschillende vakken op vmbo, havo en vwo zijn er handreikingen voor vaksecties, teamleiders en examensecretarissen.

contactpersoon po

Iris Verbruggen @270x270

contactpersoon vo

69