Onderwijsdoelen rekenen/wiskunde voortgezet speciaal onderwijs

25 juli 2023

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jaar) zijn er voor de drie uitstroomprofielen afzonderlijke kerndoelen voor rekenen en wiskunde geformuleerd. Voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs komen die overeen met de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De andere uitstroomprofielen, te weten Arbeidsmarktgericht en Dagbesteding, kennen voor rekenen en wiskunde een eigen set kerndoelen. In de kerndoelen rekenen/wiskunde staat wat je je leerlingen moeten laten leren om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling. Daarnaast gelden, met uitzondering van het uitstroomprofiel Dagbesteding, referentieniveaus 1F en 1S. Deze referentieniveaus gelden voor het speciaal én het voortgezet speciaal onderwijs. Daarin vind je wat leerlingen moeten kunnen voor rekenen en wiskunde.

Moeten mijn leerlingen ook examen doen?

Leerlingen die het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs doen, kunnen een examen wiskunde afleggen van het onderwijstype dat ze volgen. Informatie over deze examens kun je hier vinden. Leerlingen met uitstroom Dagbesteding en Arbeid kunnen, waar mogelijk, meedoen aan de IVIO-examens rekenen en/of halen (deel)certificaten.

Wat kan ik doen met leerlingen die moeite hebben met rekenen?

In het project Passende perspectieven zijn leerroutes en leerdoelen ontwikkeld voor leerlingen met een rekenachterstand in het primair, in het speciaal en in het praktijkonderwijs en het vmbo.

Welke doelen zijn er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben?

Er zijn geen aparte doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan wat in de kerndoelen staat. Toch is er voor hen veel materiaal beschikbaar. Kijk bij Talentstimuleren voor meer informatie en materialen onder primair onderwijs, havo/vwo of vmbo.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Suzanne Sjoers 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?