Evaluatie van het schoolexamen

24 maart 2020

Vanuit een visie op toetsing en examinering wordt structureel gewerkt aan een kwaliteitsborging van het schoolexamen. Daarbij wordt gekeken naar het schoolexamen als geheel, de afzonderlijke toetsen en de wijze waarop kwaliteit geborgd wordt (het proces).

Bij de evaluatie van de toetsen worden de onderstaande punten betrokken:

 • de evaluatie van het kwaliteitsborgingsproces (wie, wat en hoe);
 • de evaluatie van het PTA;
 • de evaluatie van het examenreglement;
 • de evaluatie van de afzonderlijke toetsen van het schoolexamen.

Binnen de school zijn er verschillende rollen en taken:

 • De directeur/rector heeft via het eindexamenbesluit een groot deel van de eindverantwoordelijkheid voor het proces van de examinering.
 • Een examencommissie ziet toe op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van schoolexaminering: procesmatig, inhoudelijk, passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen.
 • Een examensecretaris speelt een belangrijke rol bij de organisatie van school- en centrale examens.
 • De team-/afdelingsleiders dragen bij aan de kwaliteit van het examenreglement en de evaluatie van de PTA's van de afdeling.
 • De vaksectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afzonderlijke toetsen, inclusief toetsmatrijzen, opgaven, correctievoorschriften en instructies.

Aandachtspunten en tips

 • Zorg voor voldoende toetsexpertise binnen de school en binnen de vaksecties. Geef de examencommissie daarbij een rol.
 • Gebruik het Raamwerk examencommissie in het voortgezet onderwijs (zie hiernaast) met concrete rolbeschrijvingen voor het opzetten van een examencommissie.
 • Zorg via de examencommissie voor een structurele evaluatie van examenreglement, toetsbeleid, kwaliteitskenmerken, formats, processen van de toetscyclus en mate van toetsdeskundigheid van het team.
 • Voer collegiale consultaties uit met in elk geval directie, examencommissie en examensecretarissen om structureel de schoolexaminering te evalueren.