Het verschil met kunstvakken 1

13 december 2019

In 2017 is het examenprogramma voor Kunstvakken 1 herzien om recht te doen aan de wet op het voortgezet onderwijs en het inrichtingsbesluit. De herziening, ingaande augustus 2018, heeft alleen betrekking op eindtermen 3 en 4 en de naamgeving van het examenprogramma.

Op deze pagina worden de vorige en de huidige eindtermen vergeleken. Een brede culturele en kunstzinnige vorming van de vmbo-leerling staat voorop. De essentie is dat leerlingen culturele activiteiten meemaken en eigen werk produceren en presenteren. Leerlingen documenteren hun ervaringen en geven betekenis aan hun ervaringen in een vormvrij kunstdossier. Dat betekent dat het kunstdossier niet uit een woordelijk verslag hoeft te bestaan.

Oude eindterm CKV/K/3 Culturele activiteiten

De kandidaat heeft actief deelgenomen aan ten minste vier culturele activiteiten en kan een eigen keuze maken uit het cultureel aanbod. De culturele activiteiten zijn daarbij gespreid over verschillende kunstdisciplines.Oude eindterm CKV/K/3 Culturele activiteiten.

Nieuwe eindterm KV/K/3 Culturele en kunstzinnige activiteiten

De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en kunstzinnige veld door te kiezen voor en actief deel te nemen aan ten minste vier culturele en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende kunstvakken (bijvoorbeeld: beeldende vorming, dans, drama, muziek). 
Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en presentatie van eigen werk.

Oude eindterm CKV/K/4 Reflectie en kunstdossier

De kandidaat kan met betrekking tot de culturele activiteiten:

  • een kunstdossier samenstellen waarbij hij verslag doet van het voorbereiden en ondernemen van culturele activiteiten;
  • aan de hand daarvan reflecteren op zijn ervaringen, interpretaties en waarderingen.

Nieuwe eindterm KV/K/4 Reflectie en kunstdossier

De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk maken in een kunstdossier waarvan de vorm door de school en de leerling tezamen wordt bepaald. Hij kan daarin verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hij kan hierop reflecteren.