Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma Frans bestaat uit een preambule van zes algemene onderwijsdoelen voor alle vakken en sectoren in het vmbo, zeven exameneenheden die voor alle leerwegen gelden en vier exameneenheden uitsluitend voor vmbo-gl en vmbo-tl.

Het diplomacijfer voor Frans wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE). Beide tellen voor 50% mee.

Het examenprogramma beschrijft wát geleerd moet worden, niet hóe geleerd moet worden.

Schoolexamen

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag zelf:

  • vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
  • kiezen of ze gebruikmaakt van de beschikbare handreikingen;
  • accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
  • kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of bedrijven en instellingen in de regio.

De globaal geformuleerde eindtermen bevatten geen indicatie van het beheersingsniveau dat leerlingen zouden kunnen bereiken. In deze handreiking zijn de eindtermen nader uitgewerkt in de ERK-niveaus die bij elke leerweg haalbaar worden geacht. ​

Centraal examen

Voor de exameneenheden Frans die centraal getoetst worden, wordt jaarlijks een syllabus opgesteld. De syllabus beschrijft van elke exameneenheid welke concretere inhouden tot de eindterm gerekend worden. Sinds schooljaar 2015-2016 bestaat er geen digitaal centraal eindexamen meer voor Frans en is er alleen nog een papieren examen.