Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Het vak economie leent zich op onderdelen goed voor afstemming, samenwerking of integratie met andere algemeen vormende vakken als beroepsgerichte profielen. Een school kan dit op verschillende niveaus vormgeven. Deze niveaus worden in de onderstaande figuur in beeld gebracht.

Afstemmingsniveaus

Het verdient aanbeveling vakintegratie niet meteen op het hoogst mogelijke niveau na te streven, maar de opeenvolgende niveaus een voor een te doorlopen.

Afstemming, samenwerking of integratie met andere vakken is ook te bewerkstelligen in het profielwerkstuk. Dat is onderdeel van het SE in de gemengde en theoretische leerweg. Verder kan een school projecten opzetten waarbij (inhouden van) verschillende vakken tezamen met economie aan de orde komen en daaraan opdrachten verbinden. Als deze opdrachten onderdeel zijn van het PTA, dan wordt per vak dat deel uit maakt van het betrokken project een cijfer voor  het schoolexamen toegekend.

Over het onderwerp 'samenhang' heeft SLO in 2010 de publicatie Meer samenhang in bovenbouw vmbo uitgebracht. Een voorbeeld van integratie staat bij de downloads.