Afstemming met aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en geschiedenis

26 januari 2022

Aardrijkskunde

Ook van het examenprogramma aardrijkskunde kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor een kwantitatieve benadering en dus voor overkoepelende activiteiten met wiskunde D. Zo maakt de statistische bijlage van De Grote Bosatlas deel uit van het bronnenmateriaal dat bij het examen wordt gebruikt. Ook moeten leerlingen in staat zijn om eenvoudige berekeningen uit te voeren met behulp van Excel en om (statistische) gegevens om te zetten in tabellen en grafieken. Ook is het onderwerp Aardbevingen actueel en zowel wiskundig als aardrijkskundig de moeite van het bestuderen waard. Zie hiervoor ook Wisactueel, mei 2015.​ Overleg eens met uw collega aardrijkskunde.

Maatschappijwetenschappen

De examenprogramma's voor maatschappijleer en maatschappijwetenschappen hebben weinig raakvlakken met wiskunde D. Dat wil niet zeggen dat er voor het schoolexamen geen mogelijkheden zijn. Geregeld verschijnen er artikelen, bijvoorbeeld bij Kennislink die actualiteit verbinden met wiskunde D.​​​​ Een andere mogelijkheid ligt hier voor de wiskunde die gebruikt wordt bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag, waarbij het kiessysteem natuurlijk een grote rol speelt.

Geschiedenis

Voor met name leerlingen uit de profielen E&M en C&M zijn er interessante perspectieven voor onderzoek naar de geschiedenis van de wiskunde. Veel wiskundige ontwikkelingen zijn zeer nauw verbonden met de tijd waarin ze plaatsvonden. De wiskunde kent een lange en rijke geschiedenis. Denk maar aan wiskundigen als Archimedes, Euclides, Fermat, Newton, Leibniz, Euler, Gauss, enzovoort. Begrip van de (geschiedkundige) omstandigheden waarin de ontdekkingen van deze wiskundigen zich afspeelden is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in deze aspecten van de wiskunde. De ontwikkelingen binnen de kunst, techniek en de ontwikkeling van nieuwe wetenschappen zoals informatica hangen hiermee samen.
Een leerling, die zich hiermee gaat bezighouden – bijvoorbeeld in een profielwerkstuk – krijgt te maken met een boeiende combinatie van vakken: wiskunde D en geschiedenis.


link