Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

13 december 2019

​​​​In de keuzevakken wordt expliciet de relatie gelegd met de specifieke beroepspraktijk en de daarmee samenhangende beroepsopleidingen.

De beroepsopleidingen Uiterlijke verzorging, Gezondheidszorg & welzijn, Facilitaire dienstverlening en Sport & bewegen. Deze relatie wordt gelegd door:

 1. aansluiting met (en doorstroom naar) relevante vervolgopleidingen;
 2. verbreding dan wel verdieping van het profielvak.

De keuzevakken zijn ontwikkeld rondom herkenbare, praktische en realistische situaties (contexten), zoals die voorkomen in het werkveld van Z&W.

Overzicht van de ontwikkelde keuzevakken met onderscheiden taken

 • Uiterlijke verzorging
  1. Kennismaking met uiterlijke verzorging 
  2. Haarverzorging
  3. Huidverzorging
  4. Hand- en voetverzorging
 • Gezondheidszorg
  1. Welzijn kind en jongere
  2. Wonen en huishouden
  3. Assisteren in de gezondheidszorg
  4. Welzijn volwassenen en ouderen
 • Facilitaire dienstverlening
  1. Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting 
  2. Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie
 • Sport en bewegen
  1. Ondersteuning bij sport en bewegen
  2. Voorkomen van ongevallen en EHBO
 • Technologie binnen zorg en welzijn

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Ook keuzevakken uit een ander profiel mogen door scholen aangeboden worden. Een school kan zich bij zijn keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de beschikbare outillage. Scholen kunnen zich door middel van ook profileren.

De keuzevakken zijn niet specifiek uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, of de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden. Een uitzondering is het keuzevak 'Assisteren in de gezondheidszorg', dat specifiek voorbereidt op de opleidingen voor dokters-, tandarts- en apothekersassistent op mbo-niveau 4.

De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in het schoolexamen. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.

Korte toelichting op de ontwikkelde keuzevakken.

• Uiterlijke verzorging
Het keuzevak Kennismaking met uiterlijke verzorging is een introductie op het vakgebied uiterlijke verzorging. Met de opgedane ervaring uit dit keuzevak kan de leerling een bewuste vervolgkeuze maken door zich wel of niet verder te verdiepen, verbreden in de Uiterlijke Verzorgings- branche.

• Gezondheidszorg en welzijn
Dit werkveld betreft de eerstelijnszorg die een belangrijke bijdrage levert aan het gezond blijven van kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. De verschillende vormen van zorg en hulp kunnen geboden worden bij huisarts, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, thuiszorg.
Ontwikkelingen in dit werkveld raken direct het onderwijs, er vindt een verschuiving plaats naar personeel van niveau 3 en vooral niveau 4 (mbo). Daarnaast is er vraag naar een breed opgeleide helpende zorg en welzijn, mbo niveau 2 Dienstverlening.
Met het ontwikkelen van de keuzevakken is rekening gehouden met alle niveaus in het vmbo. Met uitzondering van het keuzevak 'Assisteren in de gezondheidszorg' dat aansluit op de opleidingen assisterende beroepen mbo niveau 4.

• Facilitaire dienstverlening
Facilitaire dienstverlening (FD) is een breed begrip, waaronder veel beroepen vallen. Die beroepen hebben één ding met elkaar gemeen namelijk het helpen en uitvoeren van logistieke en huishoudelijke
taken. Denk aan taken als catering, schoonmaak, onderhoud, service verlenen, beheer gebouwen, voorraadbeheer.
Het FD keuzevak catering en verzorging betreft taken als snacks en lunches verzorgen maar ook onderhouden en inrichten van ruimtes. Onderhoud en beheer richt zich meer op het gastheerschap en
het beheer van gebouwen.

• Sport en bewegen
Het keuzevak Sport en bewegen richt zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het laten zien van het belang van bewegen. Daarbij ligt het accent op het organiseren en begeleiden van activiteiten en niet op het zelf (top)sport bedrijven.