Nadruk op opleiden

19 december 2019

Een leerling kan met het profielvak MaT doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat kan op meerdere manieren.

Doorstromen naar het mbo:

  • meest verwante doorstroom (profielvak MaT met verdiepende keuzevakken maritiem en techniek);
  • verwante doorstroom (profielvak MaT met verbredende en/ of verdiepende keuzevakken);
  • niet verwante doorstroom (vanuit een ander profielvak met verbredende en/ of verdiepende keuzevakken).

Beroepsvoorbereiding

Een school die de nadruk legt op 'opleiden', zal smalle en specialistische onderwijsprogramma's aanbieden. Deze programma's, zogenaamde arrangementen, bestaan uit een profiel in combinatie met profielverwante verdiepende keuzevakken en zijn doorstroomrelevant. In samenwerking met het mbo werkt de school aan een doorlopende leerlijn of een leerroute naar een vervolgopleiding of cluster van opleidingen in het mbo. De school bepaalt uit welke arrangementen de leerling kan kiezen.

Verwante doorstroom

De leerling die precies weet wat hij wil, zal voor een opleidend programma kiezen, als de school dat aanbiedt. Hij krijgt een smal en verdiepend programma met beperkte keuzemogelijkheden en doet (meestal) in de vierde klas centraal examen. Het schoolexamen (de toetsen en praktijkwerkstukken die meetellen voor het SE) wordt afgenomen in klas 3 en 4 en betreft de keuzevakken en indien gewenst het profielvak. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het verbeteren van de doorlopende leerlijn wat mogelijk kan leiden tot afspraken over verkorte routes.
Verwante doorstroom in het mbo bestaat uit opleidingen die zijn gerubriceerd in zogenaamde examenprofielen. In een examenprofiel maken onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afspraken over de inrichting van examinering en over de wijze waarop onderwijs en bedrijfsleven betrokken zijn bij de examinering.
Voor het profielvak MaT is er een verwante doorstroom naar het examenprofiel Transport en logistiek. Het examenprofiel Transport en Logistiek bestaat uit kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen. Op basis van de kwalificatiedossiers maken onderwijsinstellingen hun programma's.
Hieronder ziet u een overzicht van de betreffende kwalificatiedossiers en een profielbeschrijving van vmbo naar mbo.

Overzicht van de kwalificatiedossiers en een profielbeschrijving
Examenprofiel
sector Transport
en Logistiek
Kwalificatiedossier Crebonr.
Baggeren 23136
Binnenvaart n.t.b.
Dienstverlening in de luchtvaart 23139
Goederenvervoer 23140
Havenlogistiek 23155
Havenoperaties 3156
Koopvaardij n.t.b.
Koopvaardij SMBW n.t.b.
Logistiek 23143
Maritieme Techniek 23144
Maritieme Waterbouw n.t.b.
Middenkader Transport en Logistiek 23146
Personenvervoer 23147
Railvervoer 23148
Rondvaartboot 23149
Supervisors logistiek 23152
Transportplanning 23153
Visserij officieren n.t.b.
Zeevisvaart SW6 n.t.b.