De VTA Nederlands gerelateerd aan andere analyses

28 november 2019

De vakspecifieke trendanalyse heeft een relatie met andere analyses van het curriuculum.

Curriculumspiegel

De vakspecifieke trendanalyse Nederlands draagt bij aan de analyse van het curriculum in Nederland, die bij SLO onder de naam Curriculumspiegel verschijnt. De Curriculumspiegel is een nieuw, tweejaarlijks rapport dat een inkijk biedt in de stand van zaken op curriculumgebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen met doorkijkjes naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Er komen vragen aan bod als: hoe krijgt het curriculum vorm in de dagelijkse praktijk van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs? Past dat bij wat we met zijn allen willen? En zo niet, wat kunnen we daaraan doen? Het rapport houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren.

  • Curriculumspiegel 2015
    Nederlandse leraren en schoolleiders vragen om heldere kaders en een gedeelde visie op het ‘waartoe’ van onderwijs en leren. Dit blijkt uit de Curriculumspiegel 2015, die SLO onlangs publiceerde. Uit dit rapport spreekt een grote behoefte aan meer en beter maatwerk, meer samenhang in leerlijnen en tussen vakken, en betere aansluiting van toetsen op curriculumdoelen. Ook zijn investeringen in de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders op curriculumgebied onmisbaar voor kwaliteitsverbetering.
  • Curriculumspiegel 2017
    De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt.
    Hoofdstuk 8 gaat over het schoolvak Nederlands. Dit is dus een samenvatting van de vakspecifieke trendanalyse Nederlands.

Curriculummonitor

Om als expertisecentrum voor leerplanontwikkeling goed zicht te krijgen op signalen en behoeften vanuit de onderwijspraktijk, heeft SLO de Curriculummonitor ontwikkeld. Met dit brede, tweejaarlijkse onderzoek in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs wil SLO de ontwikkelingen en knelpunten in de Nederlandse curriculumpraktijk in kaart brengen en volgen.

Deze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning van de curriculumpraktijk in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Deze sluit aan op de Curriculummonitor 2014 in primair en voortgezet onderwijs.

Leermiddelenmonitor

Om zicht te krijgen op het leermiddelengebruik en om een beargumenteerd keuzeproces van leermiddelen te stimuleren, monitort SLO al vanaf 2007 de wijze waarop leraren en leidinggevenden in het Nederlandse onderwijs omgaan met leermiddelen. De Leermiddelenmonitor zoomt in op leermiddelengebruik in het algemeen, het gebruik van digitale leermiddelen, het zoeken, vinden, ontwikkelen en delen van leermiddelen en het leermiddelenbeleid. Op basis van de resultaten van de monitor kunnen leraren, scholen, beleidsmakers en leermiddelenontwikkelaars beter hun koers bepalen als het gaat om de inzet van leermiddelen.

Dit is de zevende monitor die SLO uitbrengt. Opvallend in deze leermiddelenmonitor is een lichte opmars in het gebruik van methoden. Wil je de belangrijkste resultaten van de monitor bekijken?