Visie


Er worden vijf sportklasprofielen onderscheiden. Deze profielen komen in gemengde vorm voor op de scholen. Het is aan de school om een keuze te maken op welke profielen zij het accent legt. De keuze voor een bepaald profiel houdt verband met de andere aspecten zoals inhouden, leeractiviteiten, evaluatie en toetsing et cetera.
Voor meer informatie zie hieronder.

​LO Extra

Kenmerk: passie voor bewegen en sport.

Bij LO Extra oriënteren en verdiepen de sportklasleerlingen zich in allerlei beweeg- en sportactiviteiten. Het accent ligt op nóg beter leren bewegen. De leerling vervult vooral de rol van beweger.
De sportklaslessen vinden regelmatig buiten de reguliere sportaccommodatie van de school plaats en worden regelmatig verzorgd door externe lesgevers van bijvoorbeeld sportverenigingen en commerciële sportaanbieders.

​Studieloopbaan

Kenmerk: passie voor bewegen en sport én anderen daartoe verleiden.

Bij de sportklas als Studieloopbaan bereiden de sportklasleerlingen zich voor op vervolgstudie en beroep in de sector bewegen en sport. Het accent ligt op het leren van regelende rollen zoals organisator, instructeur, scheidsrechter, coach en ontwerper.
De school werkt samen met vervolgopleidingen rondom bewegen en sport. Sportklasleerlingen bezoeken regelmatig beweeg- en sportinstellingen en -opleidingen en lopen uitgebreid stage in deze sector.

​Beweeg- en sporttalent

Kenmerk: ruimte voor ieders beweeg- en sporttalent.

In het profiel Ieders beweeg- en sporttalent is er ruimte voor de sportklasleerlingen om de eigen sporttalenten te ontdekken én te herkennen. De docent LO is deskundig op het gebied van talentherkenning. Het programma is van verbreding naar verdieping, met volop keuzemogelijkheden voor de sportklasleerlingen.
De leerlingen reflecteren regelmatig op hun sportkeuzeproces door bijvoorbeeld gesprekken, opdrachten en het samenstellen van een sportfolio.

​Highschoolsport

Kenmerk: slim trainen.

In het Highschool-profiel verbeteren de sportklasleerlingen zich op school in hun eigen sport. Zij krijgen training van experts in die sport. De school faciliteert en begeleidt de leerling bij het combineren van studie en sport. De school werkt samen met betrokken sportverenigingen en sportbonden.

​Gezonde leefstijl

Kenmerk: active lifestyle for lifetime.

De belangrijkste doelstelling bij de sportklas als Gezonde leefstijl is het behouden en/of bereiken van een gezonde en actieve leefstijl bij de sportklasleerlingen. De sportklas is een belangrijke pijler van het gezonde school beleid. De sportklaslessen worden gekenmerkt door een hoge intensiteit en het vergroten van de conditie van de leerlingen.
Leerlingen krijgen kennis en inzicht over en ervaren de relatie tussen een actieve leefstijl, gezonde voeding en gezondheid. Dat gebeurt in samenhang met andere vakken of leergebieden op school. De school werkt samen met gezondheidsinstellingen zoals GGD en de Gezonde school.

Huidige en gewenste sportklasprofielen

In het onderzoek hebben de docenten 100 punten verdeeld over de sportklasprofielen voor zowel de huidige als gewenste situatie. Hoe meer punten voor een bepaald profiel, hoe meer dat profiel accent krijgt op de school. De ondervraagde docenten zijn in hoge mate tevreden met hun huidige profiel. De docenten willen in de gewenste situatie meer aandacht besteden aan het profiel Gezonde leefstijl en minder aan het profiel LO Extra (zie figuur 11). De verschillen zijn echter klein.

Het sportklasprofiel dat zowel in de huidige als in de gewenste situatie gemiddeld het grootste accent krijgt is LO Extra: 49 punten in de huidige en 45 punten in de gewenste situatie. Het profiel Gezonde leefstijl, scoort als huidige profiel 17 punten en neemt als gewenste profiel met drie punten toe tot 20 punten. Beweeg- en sporttalent en Studieloopbaan scoren zowel als huidige als gewenste profiel 15 punten. Het Highschool of topsport-profiel scoort als huidige profiel vijf punten en als gewenst profiel zes punten.

De tevredenheid met de huidige situatie impliceert dat scholen geen noodzaak voelen om hun huidige profiel/programma aan te passen. Een verschuiving naar andere profielen zou ook kunnen leiden dat leerlingen beter worden voorbereid op bijvoorbeeld LO2 en BSM en vervolgopleidingen in sport en bewegen.

Figuur 11. Verdeling van 100 punten over huidige en gewenste sportklasprofielen.

Verdeling van 100 punten over huidige en gewenste sportklasprofielen