Groeperingsvormen


Onderwijstypen met sportklassen

Ongeveer driekwart van de scholen biedt de sportklas aan op het vmbo-tl, havo en/of vwo en ongeveer een derde op het vmbo-bb/kb (zie tabel 1).

Tabel 1. Onderwijstypen met sportklassen (N=109).
Groeperingtabel

Aantal jaren sportklassen

Een kwart van de scholen biedt langer dan 9 jaar sportklassen aan, bijna de helft van de scholen 4-8 jaar, een op de zes scholen 2 tot 3 jaar en een op de vijftien scholen sinds 1 jaar (zie tabel 2).

Tabel 2. Aantal jaar sportklassen (n=109).
 Groeperingtabel2

Groepering van sportklassen

Het gemiddelde aantal sportklasgroepen per schoollocatie is 2,6 in leerjaar 1, 2,4 in leerjaar 2 en 1,6 in leerjaar 3 (zie figuur 1).

Gemiddeld zijn er per schoollocatie 159 sportklasleerlingen, verdeeld over 65 leerlingen in leerjaar 1, 58 leerlingen in leerjaar 2 en 36 leerlingen in leerjaar 3. In leerjaar 3 zit nog de helft van de leerlingen in een sportklas. Deze afname wordt verklaard doordat op bijna de helft van de havo/vwo-scholen in leerjaar 3 geen sportklassen meer wordt aangeboden en op het vmbo de sportklas grotendeels wordt vervangen door SDV of LO2.

Op een kwart van de scholen volgen de sportklasleerlingen ook de reguliere lessen LO met elkaar. Bij de reguliere lessen LO worden de leerlingen dus gesplitst in een groep sportklasleerlingen en overige leerlingen. Op 17% van de scholen volgen de sportklasleerlingen alle vakken met elkaar. Daar is sprake van een sportklas gedurende het gehele lesrooster. Een kritische vraag bij deze nieuwe wijze van groeperen is: wat betekent deze vorm van groeperen voor zowel de sportklasleerlingen als de reguliere leerlingen?

Figuur 1. Gemiddeld aantal sportklassen per schoollocatie.
Gemiddeld_aantal_sportklassen_per_schoollocatie

Aanbod van sportklassen in de onderbouw en SDV, LO2 en BSM in de bovenbouw

Als scholen sportklassen aanbieden, doen ze dat bijna allemaal in leerjaar 1 en negen op de tien in leerjaar 2 (zie figuur 2). In leerjaar 3 biedt de helft van de scholen met een havo- en vwo-afdeling de sportklas aan. In leerjaar 3 en 4 biedt ruim driekwart van de scholen met een vmbo-gl en –tl-afdeling het eindexamenvak LO2 aan. Een derde van de vmbo-bb, en -kb scholen bood het intersectorale programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) aan (SDV verdwijnt als intersectoraal programma in de vernieuwing van het vmbo). In leerjaar 3 biedt 7% van de vmbo-scholen zonder LO2 of SDV de sportklas aan. In de bovenbouw van de havo biedt acht op de tien scholen het examenvak BSM aan en in de bovenbouw van het vwo tweederde van de scholen.

Figuur 2. Extra bewegen en sport op scholen met sportklassen.

extra-bewegen-en-sport-op-scholen-met-sportklassen