Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 47


De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Toelichting en verantwoording

grondsoorten en landschappen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

grondsoorten Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Het materiaal waaruit de bodem bestaat: zand, klei, leem, löss, veen, grind, hard gesteente (van verschillende samenstelling).

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • elementen van het begrip grond:
  • materiaal (gesteente, grind, zand, klei, plantendelen)
  • kleur
  • leven (diertjes en platen)
  • doorlaatbaarheid
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2

Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • het begrip grondsoort
 • het ontstaan van afzetting door:
  • zee
  • rivieren
  • (land-)ijs
  • wind
  • veenvorming/verlanding
 • belangrijkste grondsoorten in Nederland:
  • zeeklei (zee)
  • rivierklei (rivieren)
  • keileem (ijs)
  • zand/löss (wind)
  • veen (verlanding)
 • grondsoortenkaart van Nederland
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6

landschappen Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap: een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men) natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap: een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • elementen van het begrip landschap:
  • reliëf
  • hoog/laag
  • begroeiing (flora)
  • dieren (fauna)
  • gebruik door mensen
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4

Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • het begrip landschap
 • landschappen in Nederland
 • koppeling van landschappen aan grondsoorten:
  • Waddenzee (zeekleilandschap in ontwikkeling)
  • zeekleipolders (zeeklei)
  • rivierenlandschap (rivierklei)
  • stuwwallen (keileem)
  • dekzand- en lösslandschap (zand, löss)
  • veenpolders en veenkoloniën (veen)
 • landschappenkaart van Nederland

wonen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • inrichting van het eigen huis:
  • verschillende ruimtes en hun functie
  • voorzieningen (keuken, badkamer, wc.)
  • vorm en bouwmaterialen
  • verschillen met vroeger
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • inrichting van de eigen straat:
  • soorten huizen
  • groenvoorzieningen
  • andere straten (woonerf, hofje)
  • voorzieningen ten behoeve van verlichting, televisie, riolering, parkeren, voetgangers, spelen
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • inrichting van de wijk:
  • voorzieningen (winkels, brievenbussen, geldautomaat, kapper, (tand)arts, school)
  • straatnamen
  • wijkplattegrond
  • (bijzondere) gebouwen
  • verkeer
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • verschillen tussen wijken
 • bereikbaarheid
 • voorzieningen
 • bebouwing (laag-/hoogbouw)
 • groen

werken Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • werk in de straat:
  • postbode
  • krantenbezorger
  • vuilnisophaler
  • ramenwasser
  • plantsoenendienst
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • werk in de wijk:
  • winkels
  • openbaar vervoer
  • bedrijf(-jes)
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • werk in het 'buitengebied':
  • akkerbouw
  • veeteelt
  • kantoren
  • fabrieken
  • recreatie
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • werken in:
  • mijnbouw
  • industrie
  • diensten
  • commercieel
  • niet-commercieel

bestuur Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • verlichting in de straat
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • de bus in de wijk
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • onze gemeente:
  • naam
  • aantal inwoners
  • omvang (grens)
  • voorzieningen (politie, brandweer, vuilstort, vermaak (cafés, restaurants, bioscoop, schouwburg, musea, concertgebouw, etc.)
 • buurgemeentes
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • (gemeente)bestuur:
  • burgemeester, wethouders en gemeenteraad
  • partnergemeente(s) (in binnen- en buitenland)

verkeer Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • soorten verkeer:
  • te voet
  • fiets
  • auto
  • vrachtwagen
  • bus
  • tram
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • verkeersvoorzieningen:
  • trottoirs, zebra's
  • fietspaden
  • wegen
  • stoplichten
  • rotondes
  • snelwegen
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • met de auto of de trein?
  • kosten
  • tijd
  • vervuiling
  • gemak
  • bereikbaarheid
  • absolute en relatieve afstand
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • hoe is in mijn omgeving de aansluiting op het weg-, bus- of treinnet?
 • waar kies ik voor, waarom?
 • van wat voor voorzieningen maak ik daarbij gebruik? (bijvoorbeeld: (bus)station, benzinesta­tion, wachtkamer, restauratie)

recreatie Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • wandelen:
  • wandelroutes
  • wandelpaden
  • bewegwijzering
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • fietsen:
  • fietsroutes
  • fietspaden
  • bewegwijzering
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • de natuur in:
  • Natuurmonumenten
  • (Staats)bosbeheer
  • natuur-leerpaden
  • wild-observatievoorzieningen
  • stiltezones
  • routekaart
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • dagrecreatie (water, strand, duin, bos, heide)
 • voorzieningen:
  • picknickplaatsen
  • afvalbakken
  • toiletvoorziening
  • horeca
  • parkeerplaatsen

hoe is welvaart zichtbaar? Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • in de straat:
  • onderhoud van huizen, tuinen, bestrating
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • in de wijk:
  • onderhoud van wijkvoorzieningen zoals winkels, plantsoenen en andere groenvoorzieningen, verlichting, e.d.
  • aanwezigheid van voorzieningen zoals straatmeubilair, bushokjes, bepaalde winkels, HUP's (hondenuitlaatplaatsen) e.d.
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • in de stad:
  • onderhoud van gebouwen
  • aanwezigheid van culturele voorzieningen (museum, volksuniversiteit, een (mooie) muziekzaal, e.d.)
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • in Nederland:
  • wijze van vervoer
  • mate van en soort bestrating van wegen
  • onderhoud van huizen en gebouwen
  • aanleg (en onderhoud) van openbaar groen
  • aanbod van producten in winkels en op markten

cultuur Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • huizen in de straat:
  • typering naar vorm, grootte, aantal ramen, blinde muren, bouwmateriaal, kleur, versiering en ornamenten (bijv. van voordeur en ramen)
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • gebouwen in de wijk:
  • typering (de uitstraling) van winkels, naar vorm, grootte, etalage, gebruik van kleuren, naamgeving (en belettering), versiering en ornamenten, bouwmaterialen
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • bijzondere gebouwen in de stad
 • kunstwerken
 • pleinen en hun gebruik
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • soorten gebouwen
 • architectuur
 • bouwstijlen
 • materiaal en kleurgebruik
 • gebruik van versieringen, ornamenten
 • ouderdom/historische periode

levensbeschouwing Van toepassing voor: groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 7 en 8
 • gebedshuizen (kerk, moskee, synagoge)
 • crucifix (op straat of plein)
 • zichtbare gevolgen van ontkerkelijking (bijv. een kerk die wordt afgebroken of een heel andere bestemming krijgt)

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.

Toelichting: Grondsoort

Het materiaal waaruit de bodem bestaat: zand, klei, leem, löss, veen, grind, hard gesteente (van verschillende samenstelling).