Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 19 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.


Groep 7 en 8


Doorkijkje

Jonges binne better yn sport

Een les wereldoriëntatie met Fries als voertaal. Het gaat om een inleiding op het thema Sport.
De kinderen in de groep van meester Jelle bekijken een collage met sporters en allerlei verschillende sportattributen.
In tweetallen buigen ze zich over een aantal vragen:

  1. Heart alles wat der te sjen is by sport?
  2. Is der ferskil tusken jonges- en famkessport?
  3. Binne jonges better yn sport as famkes?

De vragen worden vervolgens klassikaal besproken. Er volgt een levendige discussie. Hierna start meester Jelle een videoband van de Fryske Skoalletelevyzje (Friese schooltv) met een programma over sport. De kinderen krijgen de opdracht mee te luisteren en te letten op de drie vragen die ze besproken hebben. Verandert hun mening na dit programma? Of vinden ze meer argumenten om hun mening te onderbouwen?