lexicon - Rekenontwikkeling bij jonge kinderen

20 juni 2022

De rekenontwikkeling verloopt langs drie domeinen van rekeninhouden: Getalbegrip, Meten en Meetkunde.
Deze  verschillende (deel)domeinen komen soms specifiek, maar meestal in samenhang aan de orde.

Ontwikkelen van getalbegrip betekent dat jonge kinderen de verschillende deelaspecten van getallen en inhouden leren. Zij doen kennis, inzicht en vaardigheden op en leren deze in getalsituaties toe te passen en verdiepen zo getalbegrip. 
 
Meten is gericht op het kwantificeren van onze fysieke omgeving. De nadruk ligt op het beschrijven van die wereld met meetgetallen, bijvoorbeeld hoe lang is de afstand tussen plaatsen.

De Onderwijsleerfasen bij het meten zijn:

 1. Ervaren en voorstellen
 2. Verklaren (af en toe in groep 2)
 3. Verbinden (pas in de hogere groepen)

Bij meetkunde gaat het om het begrijpen van de ons omringende ruimte in de meest brede zin van het woord. Het heeft betrekking op de drie- en tweedimensionale wereld en de bijbehorende vormen en figuren.
Met als doel dat kinderen hun ruimtelijke voorstellings- en redeneervermogen ontwikkelen

Het accent ligt op:

 • Onderzoeken, experimenteren en manipuleren
 • Voorspellen en ervaren
 • Verkennen van eigenschappen

Voorbeeld(en)

Kenmerken die een leerkracht toepast om de rekenontwikkeling te stimuleren:

 • brengt een doelgericht betekenisvol rekenprobleem in (een vraag, een probleem, een conflict, een uitdaging), waardoor kinderen aan het denken worden gezet.
 • Geeft ruimte voor ervaren, onderzoeken, experimenteren,  handelen op verschillende niveaus (met betekenisvolle materialen)
 • Daagt uit tot interactie tussen jonge kinderen en begeleid dit met de juiste (reken)taal.
 • Zorgt voor open, betrokken, zinvolle vragen en interventies die jonge kinderen aanzetten tot denken, redeneren en wiskundig actief zijn.
 • Geeft feedback op oplossingen, redeneringen, dat wat kinderen laten zien, zeggen, doen zodat kinderen ervan leren.
 • Vat met de jonge kinderen samen wat ze ontdekt, geleerd, gezien hebben en wat je zelf gezien hebt, op een bij de jonge kinderen passend niveau.

Literatuur

 • H. van Luit. Jonge kinderen leren rekenen (TAL), Noordhoff
 • De ontwikkeling van tellen en getalbegrip, Schoolaanzet
 • Bouwman, A (2012) Gecijferd Bewustzijn, CPS, Amersfoort

let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.