Doelen

19 december 2022

Aan welke doelen werk je bij rekenen-wiskunde?

Op deze pagina vind je de wettelijke documenten, waarin de doelen van rekenen-wiskunde staan beschreven, namelijk de kerndoelen en het referentiekader. Ook vind je hier de bijbehorende uitwerkingen die helpen je onderwijs vorm te geven.

Kerndoelen

In de kerndoelen voor het basisonderwijs en in de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs staat beschreven wat je minimaal moet aanbieden voor rekenen-wiskunde.

In het basisonderwijs gaat het om deze kerndoelen.
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs gaat het om deze kerndoelen.

Actualisatie kerndoelen en examenprogramma's

SLO ondersteunt scholen en betrokken onderwijsorganisaties met kennis en handreikingen over basisvaardigheden. Daarnaast moeten de basisvaardigheden ook structureel goed omschreven staan in het curriculum. SLO is in opdracht van ministerie OCW gestart met de actualisatie van kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Deze leergebieden zijn weliswaar breder dan de basisvaardigheden maar omvatten de basisvaardigheden wel volledig. Hierdoor wordt de opdracht aan scholen verhelderd en wordt het beheersen van basisvaardigheden structureel vastgelegd in wetgeving. Zie ook de themapagina: Actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s.

Referentiekader Rekenen

In het Referentiekader Rekenen lees je wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde voor de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Je vindt er per domein een algemene omschrijving en de onderdelen die leerlingen moeten kunnen en kennen.

Referentieniveaus beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde. De ambitie in het primair onderwijs is dat 85% van de leerlingen fundamenteel niveau 1F beheerst en 65% streefniveau 1S. In het vo geldt voor vmbo het fundamentele niveau 2F, voor havo en vwo het fundamentele niveau 3F.

Doorgaande leerlijn

Wil je op jouw school werken aan een doorgaande leerlijn rekenen-wiskunde? De inhoudslijnen bieden per domein een overzicht van de aanbodsdoelen voor het basisonderwijs.
Ook TULE biedt zicht op de doorgaande lijn binnen de domeinen.

Leerplan in beeld

De wettelijke curriculumdocumenten, de kerndoelen, het referentiekader en de uitwerkingen in leerlijnen en leerdoelenkaarten staan op Leerplan in beeld.

Toelichting: kerndoelen basisonderwijs rekenen-wiskunde

Wiskundig inzicht en handelen

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25
De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken wiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Getallen en bewerkingen

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Kerndoel 28
De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.

Kerndoel 29
De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Kerndoel 30
De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.

Kerndoel 31
De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.

Meten en meetkunde

Kerndoel 32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Kerndoel 33
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Toelichting: kerndoelen onderbouw vo rekenen-wiskunde

Kerndoel 19
De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen.

Kerndoel 20
De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen.

Kerndoel 21
De leerling leert een wiskundige argumentatie op te zetten en te onderscheiden van meningen en beweringen en leert daarbij met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en te krijgen.

Kerndoel 22
De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en negatieve getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen en leert ermee te werken in zinvolle en praktische situaties.

Kerndoel 23
De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht in nauwkeurigheid, orde van grootte, en marges die in een gegeven situatie passend zijn.

Kerndoel 24
De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen.

Kerndoel 25
De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen.

Kerndoel 26
De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen te rekenen en redeneren.

Kerndoel 27
De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen.