Welke beroepsgerichte doelen zijn er in het vso-curriculum?

25 juli 2023

Dat varieert per uitstroomprofiel. Het voortgezet speciaal onderwijs is ingedeeld in drie uitstroomprofielen:

  • Vervolgonderwijs
  • Arbeidsmarkt
  • Dagbesteding

Het uitstroomprofiel dagbesteding heeft geen beroepsgericht deel in het curriculum.

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

In dit profiel halen leerlingen een diploma dat toegang geeft tot een vervolgopleiding, bijvoorbeeld het mbo. Voor het beroepsgerichte programma werken vso-scholen nauw samen met een reguliere vmbo-school. Zij gebruiken dan het programma van toetsing en afsluiting van de samenwerkende vmbo-school. De beroepsgerichte doelen vind je hier.

Wil je terugkijken naar wat leerlingen eerder hebben gedaan, of juist vooruitkijken om leerlingen extra uitdaging te bieden? Kijk dan in Leerplan in Beeld. Je vindt hier voor alle vakken de doelen in doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo.

Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht en dagbesteding

Voor leerlingen die uitstromen naar de arbeidsmarkt of dagbesteding gelden drie type doelen:

1. Leergebiedspecifieke doelen

Voor de drie verschillende uitstroomprofielen (vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding) zijn aparte leergebiedspecifieke doelen geformuleerd. Dit geldt voor: Nederlands, Engels (niet voor dagbesteding), Fries, Rekenen-wiskunde, Mens, natuur & techniek, mens & maatschappij, culturele oriëntatie en creatieve expressie, bewegen en sport.

2. Leergebiedoverstijgende doelen

De leergebiedoverstijgende doelen richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Er is aandacht voor het aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten. Ze bestaan uit vier thema's: leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

3. Doelen die voorbereiden op arbeid (pdf, 130 kB)  of dagbesteding (pdf, 130 kB)

Het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht bereidt leerlingen voor op deelname aan de arbeidsmarkt. Dit is passend werk in de regio waar de leerling woont. Leerlingen oriënteren zich op geschikte werkvelden en beroepen en ontwikkelen hun loopbaan-, arbeidsmarkt- en beroepsvaardigheden maximaal, rekening houdend met hun (on)mogelijkheden en het arbeidsmarktperspectief in de regio. Het uitstroomprofiel dagbesteding bereidt leerlingen voor op participatie in dagactiviteiten. Bijvoorbeeld arbeidsmatige, activiteitengerichte of belevingsgerichte dagbesteding of combinaties daarvan. De verschillen tussen leerlingen en hun mogelijkheden is in dit profiel zeer groot en hierdoor bereidt de school hen op uiteenlopende toekomstsituaties voor.

Schooldiploma met portfolio

Vanaf het schooljaar 2021/2022 krijgen niet alleen de leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs een schooldiploma. Ook de leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en dagbesteding krijgen in het vervolg een schooldiploma en bijbehorend portfolio.

De nadruk in beide uitstroomprofielen ligt op het ontwikkelen van algemene beroepsvaardigheden. Het programma voor deze groep leerlingen is vergelijkbaar met dat van het praktijkonderwijs. Zij volgen praktijkvakken en stagevakken, waar mogelijk aangevuld met branchegerichte cursussen.

Wil je terugkijken naar wat leerlingen eerder hebben gedaan, of juist vooruitkijken om leerlingen extra uitdaging te bieden? Kijk dan in Leerplan in Beeld. Je vindt hier voor alle vakken de doelen in doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo.

Wil je meer weten over alle kerndoelen voor het vso? Kijk dan eens op de kerndoelenpagina vso.

Wil je meer weten over wat moet en mag in het vso met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs? Download dan deze publicatie.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


Stephanie Kastelein

Stefanie Kastelein 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?