Plaats van burgerschap in de school

26 april 2022

Veel schoolleiders zien burgerschapsvorming als onderdeel van de schoolcultuur. In het basis- en speciaal onderwijs wordt wereldoriëntatie het vaakst genoemd als een vakgebied waarbinnen burgerschapsvorming gestalte krijgt, directeuren basisonderwijs noemen daarnaast vaak godsdienst/levensbeschouwing. In het voortgezet onderwijs noemen directeuren het vaakst maatschappijleer als vak waarin burgerschapsvorming wordt aangeboden, gevolgd door de andere maatschappijvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en economie (Inspectie van het onderwijs, 2016).

Doelen voor burgerschap komen voor in reguliere vak- en leergebieden. Vaak lenen vakoverstijgende projecten zich goed voor het combineren van diverse doelen waaronder vaardigheden. Te denken valt aan aandacht voor de actualiteit zoals verkiezingen. De schoolcultuur waaronder het pedagogisch klimaat en vormen van leerlingenparticipatie lenen zich voor het realiseren van een democratisch schoolklimaat. De schoolomgeving is te betrekken, bijvoorbeeld in projecten en de maatschappelijke stage.

burgerschap