Onderwijsdoelen rekenen/wiskunde primair onderwijs

7 september 2023

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het speciaal onderwijs heeft een eigen positie.

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Voor het primair onderwijs gelden kerndoelen en daarnaast referentieniveaus. In de kerndoelen rekenen-wiskunde kun je lezen wat je leerlingen moeten leren. Wat de leerlingen moeten kunnen staat in de referentieniveaus. Leerlingen moeten aan het einde van het primair onderwijs minimaal het streefniveau 1S beheersen. Voor sommige leerlingen blijkt dit in de loop van hun schoolloopbaan niet haalbaar te zijn, voor hen is dan 1F het doel.
De kerndoelen en de referentiekader rekenen worden via de site Leerplan in Beeld, digitaal weergegeven.

Welke onderdelen worden in de eindtoets rekenen-wiskunde getoetst?

De eindtoets rekenen-wiskunde gaat over referentieniveau 1F en 1S. In de toets maken leerlingen opgaven waaruit blijkt of ze referentieniveau 1F of 1S beheersen. Dat komt ook in de uitslag te staan. In de rekentoetswijzer Eindtoets Primair Onderwijs staat precies wat voor soort opgaven er wel en niet in de eindtoets kunnen voorkomen.

Wat kan ik doen met leerlingen die moeite hebben om referentieniveau 1F te halen?

Je kunt het beste deze leerlingen alle leerstof uit referentieniveau 1F aanbieden en geen leerstof achterwege laten. Vooral leerstof uit de bovenbouw kun je minder formeel aanbieden, bijvoorbeeld door leerlingen te leren rekenen met denkmodellen en schema’s in plaats van met formele rekenprocedures. Je kunt hierover meer lezen bij Passende perspectieven .

Welke doelen zijn er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben?

Er zijn geen aparte doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan referentieniveau 1S. Toch is er voor hen veel materiaal beschikbaar. Kijk bij Talentstimuleren voor meer informatie en materialen. Ook de website voor afstandsonderwijs biedt een aantal suggesties.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak. Zie ook de themapagina Inhoudslijnen po.


contactpersoon

Marc van Zanten 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?