Onderwijsdoelen kunstzinnige oriëntatie

7 september 2023

In dit rijke leergebied maken leerlingen kunst. Ze kruipen in de huid van een kunstenaar en ervaren kunst en cultuur aan den lijve. Door deze activiteiten ontwikkelen zij verbeeldingskracht en inlevingsvermogen. Het leergebied kunst & cultuur bestaat uit muziek, dans, drama, beeldende kunst, literatuur en cultureel erfgoed.

Wat je verplicht moet doen staat hieronder, dat is beschreven in de kerndoelen. Daarnaast heb je nog veel ruimte om kleur te geven aan dit leergebied in de school. SLO heeft hiertoe leerlijnen uitgewerkt.

Wat moet je je leerlingen meegeven?

Er zijn drie kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie:

  • 54 ​De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren;
  • ​55 ​De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren;
  • ​56 ​De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Deze kerndoelen geven globaal aan wat leerlingen eind groep 8 moeten kennen en kunnen. Het is aan jou en je team om  deze kerndoelen vorm te geven in je onderwijs.

Voor kerndoel 55 heb ik opdrachten ontwikkeld waarbij leerlingen samen praten over wat zij hebben gemaakt en hoe ze daartoe zijn gekomen." (leraar groep 5)

Zoek je aansluiting tussen de disciplines?

Soms heb je behoefte aan meer houvast. Gebruik dan het Leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Hier zijn leerlijnen uitgewerkt voor de verschillende kunstdisciplines. Het leerplankader is opgebouwd uit tussendoelen en inhoudslijnen. Tussendoelen geven houvast bij het ontwikkelen van projecten, lessen en een schooleigen curriculum op het gebied van kunst & cultuur. De inhoudslijnen hebben als uitgangspunt het creatief proces. Tussendoelen in de inhoudslijnen zijn voorbeeldmatig en dus niet wettelijk verplicht. Er is een overzicht van de kunstzinnige competenties, daarin staan ook de generieke doelen voor kunstzinnige oriëntatie beschreven.

We horen vaak op scholen dat leraren gebruik maken van de tussendoelen uit het leerplankader kunstzinnige oriëntatie om leerlijnen te ontwikkelen."

Van po naar vo

Wil je je leerlingen alvast voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs, gebruik dan Leerplan in beeld.  Daar vind je de leerlijn met de beschrijving van de inhoud per discipline in het primair onderwijs tot vmbo, havo en vwo. Zo heeft een leraar in het primair onderwijs zicht op wat de leerling nodig heeft op het gebied van kunstzinnig onderwijs tot de brugklas en andersom heeft een vakleraar inzicht in wat er in het primair onderwijs wordt aangeboden.

Wat kan ik nog meer doen met doelen?

De tussendoelen van kunstzinnige oriëntatie zijn zo beschreven dat het werken binnen één discipline (monodiscipline) én in samenhang tussen de kunstdisciplines heel inzichtelijk maakt. Daarbij kunnen via Leerplan in beeld ook combinaties gemaakt worden met tussendoelen vanuit andere vakken en leergebieden. Zie ook de themapagina Inhoudslijnen po.

En dan is er nog de leerlijn tussendoelen (TULE). Hierin zijn de vaardigheden en technieken voor beeldende vorming, dans, drama en muziek beschreven: deze leerlijn is voorbeeldmatig en dient ter inspiratie voor het invullen van eigen lessen en projecten. TULE is niet beschreven in competenties maar in inhouden, vaardigheden en technieken. De leerlijnen kunnen gecombineerd ingezet worden.

Nog meer kunst op jouw school

Ook in de periode 2020 - 2023 kun je gebruik maken van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) om van kunst, cultuur en erfgoed een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Wil je meer muziek op school? Ga dan naar de website Méér muziek in de klas.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?