Onderwijsdoelen kunstzinnige oriëntatie

8 april 2024

In dit rijke leergebied maken en ervaren leerlingen kunst. Door het maken en meemaken van kunst ontwikkelen zij verbeeldingskracht en inlevingsvermogen. Kunstzinnige oriëntatie, ook bekend als het leergebied kunst & cultuur, bestaat uit muziek, dans, drama, beeldende kunst en cultureel erfgoed.

De kerndoelen zijn wettelijk vastgesteld door het ministerie van OCW. Deze kerndoelen hebben we uitgewerkt in voorbeeldmatige leerlijnen. De leerlijnen kun je gebruiken om je eigen onderwijs te maken.

Wat moet je je leerlingen meegeven?

Kunstzinnige oriëntatie heeft drie kerndoelen:

  • Kerndoel 54: ​De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
  • ​Kerndoel 55: ​De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • ​Kerndoel 56: ​De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Deze kerndoelen geven globaal aan welke vaardigheden en kennis aan bod moet komen op de basisschool.

Voor kerndoel 55 heb ik opdrachten ontwikkeld waarbij leerlingen samen praten over wat zij hebben gemaakt en hoe ze daartoe zijn gekomen." (leraar groep 5)

Zoek je aansluiting tussen de disciplines?

Soms heb je behoefte aan meer houvast. Gebruik dan de voorbeeldmatige leerlijnen in Leerplan in Beeld. Daar hebben we vanuit de wettelijke kerndoelen leerlijnen uitgewerkt voor de verschillende kunstdisciplines. Deze bestaan uit tussendoelen en hebben het creatief proces als uitgangspunt.
Voorbeeldmatige leerlijnen geven richting aan het ontwikkelen van kunst en cultuur.

We horen dat leraren en culturele instellingen gebruikmaken van de voorbeeldmatige leerlijnen om zelf doelen te formuleren of een schooleigen leerlijn te ontwikkelen voor kunstzinnige oriëntatie."

Van po naar vo

Voor jouw leerlingen is het van belang dat het po onderwijs aansluit op de onderbouw vo. Om inzicht te krijgen in de doelen van het vo, gebruik je Leerplan in beeld. Daar vind je de leerlijn met de beschrijving van de inhoud per discipline van vmbo, havo en vwo. Zo heb je als leraar in het po goed zicht op wat jouw leerlingen nodig hebben op het gebied van kunstzinnig onderwijs en als vakleraar weet je wat er in het po wordt aangeboden.

Samenhang tussen de kunstdisciplines

De tussendoelen van kunstzinnige oriëntatie zijn zo beschreven dat je binnen één kunstdiscipline kunt zien wat leerlingen kunnen leren, maar ook een combinatie van kunstdisciplines, of zelfs vakoverstijgend. Gebruik Leerplan in Beeld om combinaties te maken met tussendoelen vanuit kunstzinnige oriëntatie of andere vakken en leergebieden. Zie ook de themapagina Inhoudslijnen po.

Nog meer kunst op jouw school

Tot en met 2026 kun je gebruikmaken van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) om van kunst, cultuur en erfgoed een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Wil je meer muziek op school? Ga dan naar de website Méér muziek in de klas.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?